سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت
تاریخ : شنبه 90/1/20 | 8:12 عصر | نویسنده : هادی اخوان

ادیبان بزرگ وروان شناسان متبحر، باتلاش وکوشش ومطالعه ی شبانه روزی ودودچراغ خوردن ،به این نتیجه رسیده

 اند که تکرار؛ امر مفیدی است ودرجایگزینی مطلب درحافظه بسیارمؤثراست .لذا مسئولین عزیزمان ازسال های

 دورموضوع برخورد "بامفسدین اقتصادی" راسرلوحه ی کارخویش ساخته وبرای این که این امرومطلب، ازذهن مردم

پاک نشود چندین هزاربارآن راتکرار نمودند نه اینکه خدای ناکرده ازاین موضوع برداشت وبهره ی سیاسی ببرند؛

بلکه تنها برای خدمت به خلق بوده که درنوع خودقابل تقدیر وتشکر می باشد.

.......

...............

سال78-رییس مجلس:با مفسدین اقتصادی برخوردخواهیم کرد.

 

سال79-رییس جمهور : بامفسدین اقتصادی به شدت برخورد خواهدشد.

 

سال80-رییس قوه قضاییه:اسامی مفسدین اقتصادی رابه مردم معرفی کنید.

 

سال81-ائمه جماعت:مردم بدانند بزودی بامفسدین اقتصادی برخوردخواهدشد.

 

سال82-دبیرمجمع تشخیص مصلحت:برخوردبامفسدین اقتصادی مفیدخواهدبود.

 

سال83-رییس تشخیص مصلحت:مردم ایران مفسدین اقتصادی راخواهند شناخت.

 

سال85-دبیرشورای نگهبان:به زودی مفسدین اقتصادی رامعرفی خواهیم کرد.

 

سال86-سخنگوی قوه قضاییه: اسامی مفسدین اقتصادی به زودی به سمع مردم عزیزمان خواهدرسید.

 

سال87-رییس جمهور:اسامی مفسدین اقتصادی رااز جیبم درخواهم آورد.

 

سال88-رییس مجلس: هرچه زودترباید اسامی مفسدین اقتصادی مشخص شود.

 

سال89-نمایندگان مجلس:قوه قضاییه به زودی اسامی مفسدین اقتصادی را معرفی خواهدکرد.

 

سال90-معاون اول:درچندروزآینده اسامی مفسدین اقتصادی مشخص خواهد شد.

 

واین تسلسل حالاحالاها ادامه خواهدداشت تابعد.....