سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران
تاریخ : شنبه 90/2/10 | 10:55 عصر | نویسنده : هادی اخوان

    به دنبال ترک سالن چندهنرمند بادیدن مشایی....

حسن مصری عارف بزرگ قرن سوم در مجلس گفتن خویش باری اصول وشرایط پهلوانی وفتوت را به طرز مبسوطی توضیح داده است واین که آیا قهرمان برتراست یاپهلوان ؟فرموده .أین بهلوانیه ؟اما یکون افضل البهلوانی من قهرمانیه. لیتَ انسانَ القهرمانیهّ بهلوانیه .(چون متن عربی واضح ومبرهن است ازترجمه ی آن سرباز زدیم .)

هنگامی که شیخ برسرمنبر از پهلوانی هایش وکشتی گرفتن درفلان باشگاه معروف جهان دردوران جوانی می گفت که چه هاکرده وپشت چه کسانی را به خاک مالیده وهرگز درمقابل باشگاهی که درآن عضوبوده دیناری دریافت نکرده است وهرگز موهای خویش را سیخ سیخی ومثل  انسان های برق گرفته نمی کرده؛ واین که به احدی ورقیبی جرئت نفس کشیدن نمی داد می گفت ،مریدی فریادبرآورد ؛ای شیخ درزمان شما چگونه این مسافت رابه فلان شهر  وباشگاهت می پیمودید وبه موقع سرتمرینتان حاضرمی شدید ؟فرمود تنها چیز ی که باشگاه به ما داد یک الاغ صفرکلیومتربوده وهیچ. وبا این سخن اشک همه درآمد که حالا چه شده؟ الاغ کجا واین اتومبیل های چند صدمیلیونی زیر پای ورزشکاران  امروزی کجا؟

سپس مریدی  اشارت نمود؛مهم ترین اصول پهلوانی چیست؟فرمود: اگر به پول یارانه نیازمند نِه ای شماره ی حساب مده ،وباردیگر فغان ازخلق برخاست .

فرمود جوان مردان را نشانه های عینی بود که آن ها را درمیان خلق آشکارمی کند ؛جیب های گشاد به اندازه ی یک گونی ،روشن کردن چراغ چهارفتیله به جای  بخاری گازی ، واریز به موقع قبوض ازطریق عابربانک وپیوسته به چپ وراست نگریستن ؛که علامتی باشد به احتراز اوازدوحزب چپ وراست .

دراین میان فردی که درعالم خیال سیرمی کرده بگفت یاشیخ هنرمند واقعی امروزکیست ؟که  مریدان رابه تعجب واداشت ؛که این چه شطحی است که برزبانش جاری شده؟ اماشیخ بفرمود :هنرمندواقعی کسی است هنگامی که مشایی درمکانی وارد شده، اوبه عنوان اعتراض سالن راترک کند.که این بار صدای یاللعجبا وسبحان الله از حاضرین به آسمان بلندشد.