سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یکشنبه 89/10/5 | 7:34 عصر | نویسنده : هادی اخوان

میر مجلس چون توباشی با جماعت درنگر         خام درده پخته را وپخته درده خام را

درتوضیح مصراع دوم سنایی که مقصود از "خام"و"پخته "چیست؟وآیاشراب حلال بوده است یاخیر؟که این قدر از آن سخن گفته اند. چنین بیان شده است  که"بین کلمات پخته وخام جناس تام وجودداردوخام اولی درمعنای شراب خام است درمقابل شراب  نپخته وخام دومی درمعنای انسان خام وبی تجربه است درمقابل انسان پخته وباتجربه.پخته اولی درمعنای انسان پخته وباتجربه است وپخته ی دومی در معنای شراب پخته وجوشانیده است.

وآیا اینکه شراب حلال بوده یا خیر؟باید گفت ،که ظاهراً ،شراب پخته،شرابی  است که آن را جوشانیده باشند ،وبه اصطلاح فقهی بعدازذهاب ثلثان (یعنی رفتن دوسومِ آن)باشدکه درفقه ابوحنیفه نوشیدن آن مباح است.سنایی دراین مصراع به طنز می خواهد بگوید :تقیّد به شراب پخته وصورت مباح ومجاز می ،داشتن ازخامی است.

ناصرخسرودرنکوهش مخالفان خودکه اهل سنت وجماعت اندمی گوید:

باده ی پخته حلال است به نزد تو                 که توبر مذهب بویوسف ونعمانی

نوعی ازآب انگورپخته را نیز می پخته (درعربی :میبُختج گفته اندکه بعدازپختن اگریک چهارم آن باقی می ماند؛میبختج بودواگریک سوم آن باقی می ماندمثلث . گویامثلث همان شراب پخته ای که یک سوم آن  باقی مانده  است،در نظر بزرگان فقهای اهل سنت حلال بوده است .