سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
تاریخ : دوشنبه 90/3/2 | 7:9 عصر | نویسنده : هادی اخوان

هرچه کتاب ومجلات مختلف راورق می زنیم تا  ببینیم بین رحیم مشایی واسفندیارشاهنامه چه رابطه ای وجودداشته ،که این قدراین دوعزیر به هم شباهت دارند؛  نتوانستیم فقط درچندمورد  شباهت ها و اشتراکاتی راکشف نمودیم که امیداست دانشجویان بزرگوار با تحقیق وپژوهش بیشتربتوانند گره ازاین مشکل بگشایندوگام هایی درپیشرفت ادبیات کشورمان بردارند.اما اشتراکات:

اسفندیارمشایی آن طور که ازگوشه وکنار به گوش می رسد ومخالفینش  آرزو می کنند هرچه زودتربمیرد وبرود به بهشت ،قصد دارد رییس جمهور کشورمان گردددکه زمینه اش را داردآهسته آهسته مهیامی سازد وخیلی مشکل است به این هدف والایش برسد.و اسفندیار کیانی که اونیز قصدپادشاهی داشته اما درجوانی به دست رستم کشته می شود.

اسفندیارکیانی درشاهنامه شخصیتی مقدس است وگسترنده ی دین بهی (زردشت )می باشد. واسفندیار مشایی گسترنده ی مکتب ایرانی است.

اسفندیارکیانی درمقابل حربه های مختلف بدنش آسیب ناپذیربود وهیچ اسلحه ای بربدن اوکارگرنبوده است غیراز یک جا ازبدنش.واسفندیارمشایی بدنش از همه تهمت ها تاکنون مصون بوده وبدنش ضربه ناپذیر است؛ هرچند هنوز آن قسمت ضربه پذیرش مشخص نشده است.

درمورد رویین تنی اسفندیار کیانی روایت های مختلف  وجوددارد که مهم ترین آن فرورفتن درآب مقدس است دربهشت.امادرمورد رویین تن بودن اسفندیارمشایی نیز روایت مختلف است که مهم ترین آن ،که از کتاب ها ی قدیمی استخراج شده ومی توان براساس شکل ظاهری به اونسبت داد؛فرورفتن درآب وان حمام بوده است که موثق ترین روایت هااست وبیش ترسیا سیون برآن اتفاق نظردارند.