سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : دوشنبه 90/3/9 | 8:45 عصر | نویسنده : هادی اخوان

دراین چندروز که دلمان برای برره یک ذره شده بود، تصمیم برآن گرفتیم که این روزهاهمه چیزآرام است! یک سری هم  به بچّه های برره بزنیم وازاحوال آن ها جویا شویم.هنگام ورود به روستا، شیرفرهادوستارخان درحال بحث و جدل سیاسی بودند که به دورازادب گوش وایستادیم که چه زمزمه می کنند؟

شیرفرهاد:تونَوَشنیدی که جریان انحرافی چه وَکرد؟

ستارخان:جریان انحرافی دیگه چی وَبه؟

-جریان انحرافی همان که وَگَن 450میلیارد پول رابالاوَکشیده اند. تازه این کمی از اون پول هابوده که شمرده وَشده.تازه چندتاازاین پول هاگوشه نَوَداشت. می خواستند توی این انتخابات جدید دخالت وَکنند.

-این جریان توی انتخابات قبلی دخالت نَوَکردند؟

-زبانت راگازوَگیر .این بیچاره ها! تازه چند ماهی است که شکل وَگرفتند.از اون زمونی که وزیراطلاعات استعفاوَداد.

-آها.یعنی اگر این وزیر استعفانَوَداده بود ؛این هاکفش! نَوَشدند؟

-زبانت راگازوَگیر.بازداری بوآ ،حرف سیاسی دروَکنی.شنیدی بوآ! هاشمی هم وَوَگفت :این قدر آمارتقلبی نَوَدین.خوبیت نَوَداره.ازاین اتفاق خیلی خشنودوَشوده.شریعتمداری  ،که نورازچهره اش وَوَباره !!!!هم وَگفته:چیزی که نَوَشده. کامیون که چپ نَوَکرده.دوچرخه به بلواروَخورده.

-یعنی این جریان انحرافی اتفاقی نَوَوده.راستی اگر این وَریها یک دلار وَخورَند،اونوقت کامیون چپ وَکنه؟

-حالا بَسَ.بیا ،وَریم یک آب نخود وَخوریم .(درهمین لحظه کیوون به جمع اضافه می شود.)

–آهای !پول زور وَدین!

-مَگه توهم جریان انحرافی وَشدی که ماخبر نَوَداشتیم؟