سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : پنج شنبه 90/2/8 | 9:50 عصر | نویسنده : هادی اخوان

توی این  اوضاع تشکیل وزارت  جدید وادغام چندوزارت خانه وسازمان درهم؛ اگرخوب دقت کنیم وتحقیق کوتاهی بنماییم متوجه می شویم که بسیاری ازسازمان ها وادارات ونهادها ومؤسسا تی هستند ؛که تنها فایده شان ،این است که تعدادی ازافراد را سرکار گذاشته وبه گفته ی خودشان پرسنل ورییس وکارمند دارند وفکروذکرشان ازصبح تا وقت اداری این است که کی سربرج می رسد وحقوق واضافه کارشان واریزمی شود . 

عاطل وباطل ازاین اتاق به آن اتاق سرک می کشندوچای مفت ومجانی می نوشند؛وکارشان پشت سرفلان کارمند وپرسنل غیبت کردن وحرف درآوردن است وازبدیهای رییس گفتن واین که اگرفلانی برود چه کسی جایگزین اوخواهد شد.یا وقت اذان ظهرنزدیک است یاخیر؟ که چندساعت از وقت گرانبارخودشان رابه نماز ظهراختصاص دهند ؛بدون اینکه خودشان بدانند نفع وفایده شان چیست واگر نباشند چه اتفاقی خواهد افتاد ؟وچه طورخواهدشد؟

 یقین دارم فکرتان به ده هاجاومکان رفته امامنظورمان "خدمات کشاورزی "است که کارمندان آن اصلاًنمی دانند برای چه سرکارمی آیند وبالفرض اگرفردا کلاًمنحل شوند،چه اتفاقی خواهد افتاد وکمترین ضرر وزیان آن این است که کشاورزان خیالشان ازهرجهت آسوده خواهد شد که همین نهادی که به اصطلاح ودرظاهرحامی کشاورزان است؛ دیگر وجودنخواهدداشت، ودیگر بیهوده منتظرامداد های چنین نهادی نخواهندماند.ومیلیون ها تومان پول بی زبان هدر نخواهدرفت.  تازه این اولین سازمان ونهادی بود که اسم بردیم ودر سمینارهای مختلف می توان چندین مقاله ازاین سازمان هاونهادهای اضافی ارائه داد !!!!!!!!