سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
تاریخ : جمعه 89/9/19 | 10:5 صبح | نویسنده : هادی اخوان

به نام خدا- نام ونام خانوادگی...........................   امتحان زبان فارسی (2) رشته ی علوم تجربی وریاضی فیزیک

 

دبیرستان ثامن الائمه ی سرخ رود- نوبت دوم خرداد1389 -      زمان 70 دقیقه -            نام دبیر: هادی اخوان

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

  • 1- کدام یک ازشکل های زبان می تواند به یگانگی زبان آسیب برساند؟(5/.)

 

2-چرا انسان خط ونوشتار رااختراع کرد؟(5/.)

 

3-کدام یک از کلمات مقابل سه هجایی است ؟(5/.)  خودکار            می روم              گفته بودم  

 

4-در واژه های "متبوع- مطبوع" کدام تفاوت واج وحروف را می توان یافت؟(5/.)

 

5-با توجه به عبارت زیر پاسخ دهید.

 

"جوان مردی که بخشنده بود ،تمام موهبت های خویش را تباه می سازد"

 

الف- یک کلمه ی مرکب بنویسید؟(5/.)

 

ب- وند اشتقاقی کدام است؟(5/.)

 

ج- ساخت واژه ی تصریفی را مشخص کنید.(5/.)

 

6- برای عبارت زیر پاسخ مناسب انتخاب کنید(5/.)

 

الف -افراد کرولال به جای نمود حرکتی از نمود آوایی  استفاده می کنند.   صحیح            غلط

 

ب-زبان وگفتار ریشه در اجتماع وفرهنگ انسان دارد.                          صحیح            غلط

 

7-جمله ی "کتاب گلستان توسط سعدی نوشته شد."ویرایش کنید.(5/.)

 

8-در نام گذاری کتاب "تماشاگه راز " از چه راهی برای انتخاب عنوان استفاده شد؟(5/.)

 

9-در چه نوع نوشته هایی طرح،عینی ومکتوب است؟(5/.)

 

10-فهرست .................... که شامل عناوین تحقیق است ودر اغاز تحقیق می آید.(25/.)

 

11-اگراز یک منبع دو یا چند بار و پشت سر استفاده کرده ایم ،به جای نام کتاب می نویسیم............یا...........(5/.)

 

12- با توجه به متن پاسخ دهید.

 

" در مدخل واژه ی  )"nastaran"اِ)،÷ پرپر "چنین اطلاعاتی دیده می شود."

 

الف-از چه واژه نامه ای استفاده شده است؟(5/.)

 

ب-حرف اختصاری (اِ) برای نشان دادن چیست؟(25/.)

 

ج نشانه ی"÷" برای چه در این نوع فرهنگ به کار می رود ؟(5/.)

 

 

13-در کدام نوع مقاله نویسنده به تحلیل وتفسیر یک موضوع می پردازد؟(5/.)

 

14-گام اول در نوشتن مقاله چیست ؟(5/.)

 

15-دو مرحله از مراحل تهیه ی گزارش را بنویسید.(5/.)

 

16-در جمله ی مسلمان ودروغ "

 

الف- چه نوع جمله ای است؟(5/.)

 

ب-"واو" به کار رفته چه نام دارد ؟(5/.)

 

17در کدام یک از جمله های زیر ، حرف اضافه به درستی به کار رفته  است؟(5/.)

 

الف- تیم نوجوانان ژاپن ،ازتیم شطرنج ایران باخت.

 

ب- تیم نوجوانان ژاپن ، به تیم شطرنج ایران باخت.

 

18- کدام یک از ترکیبات زیر درست هستند؟مشخص کنید.(5/1)

 

تقریروبیان - ترجیه وبرتری-استرحام ویاری خاستن- کیسه ی صفرا- هرّای شیر- خلئت الهی- ذلّت وخواری-

 

بحرین و قطیف- اعاظم وبزرگان- ثعایت وسخن چینی - نکحت گل- رسای شهیدان

 

20- جمله ی" حافظ رادرسراسر جهان بزرگ می شمارند." چندجزیی است؟ نام ببرید.(5/.)

 

21-فعل "می آیند" رادر همین شخص به ماضی بعید بنویسید.(5/.)

 

22- کاربرد کدام فعل برای بیان کاری که گوینده شاهدآن نبوده وبه صورت نقل وقول است " به کار می رود؟(5/.)

 

23-جمله ی مقابل را مجهول کنید.(5/.)      او کتاب ها را خواند.

 

24- در عبارت زیر نوع افعال را از نظر ساختمان (ساده ،پیشوندی ومرکب ) مشخص کنید.(5/.)

 

"اوبا سخنان دلنشین خود ، مارا به آینده امیدوار کرد وبه تلاش بیشتر واداشت ."

 

25-با توجه به متن پاسخ دهید.

 

"شعله های نفرین وآه مردم ستم دیده ، کارساز می شودوخانه ی حاکم ستمگر را می سوزاند."

 

الف کدام واژه در عبارت مشتق - مرکب است؟(25/.)

 

ب-یک صفت مشق بیابید واجزای آن رابنویسید.(75/.)

 

ج-نام اجزای تشکیل دهنده ی واژه ی "کارساز" کدام  است؟(5/.)

 

د- یک ترکیب تعلقی و یک ترکیب غیر تعلقی بنویسید.(5/.)

 

26- کلمات "گفتار "و"خریدار" از نظر ساخت شبیه به هم هستند ، تفاوت آن دو چیست؟(5/.)

 

27- در مصراع " آه اگر دامن حسن تو بگیرد آهم" بین دو واژه ی"آه " چه تفاوتی است؟(1)

 

 

28-با توجه به متن پاسخ دهید.

 

"اگر به خوبی درس بخوانید ؛موفق می شوید."

 

الف- کدام کلمه قید است ؟نوع آن را مشخص کنید.(75/.)

 

ب-کدام جمله هسته است؟(5/.)

 

ج- چه نوع حرف ربطی به کار رفته است؟(5/.)

 

د- نقش کلمات " درس "و" موفق" در جمله چیست؟(5/.)

 

 

 

 

                                                                                       به امید آن روز