سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی
تاریخ : جمعه 89/9/19 | 9:57 صبح | نویسنده : هادی اخوان

به نام خدا - نام ونام خانوادگی .......................    امتحان زبان فارسی (1)        سال اول- رشته ی عمومی

 

  دبیرستان نیکان -  نوبت دوم خرداد  1389-              زمان 70 دقیقه    -  نام دبیر : هادی اخوان

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1-یکی از شگفتی های زبان انسان را نام ببرید؟(5/.)

 

2- آیا دشواری شناخت زبان تنهاناشی از پیچیدگی وگستردگی بیش از حد آن است ؟ توضیح دهید.(75/.)

 

3-عبارت زیر در مورد کدام ویژگی زبان است؟(25/.)

 

"به سبب چنین ویژگی زبان انسان، به چنان امکانات پیچیده وگسترده ای دست می یابد که نظیرآن رادر زبان های دیگر یافت     نمی شود."

 

4- برای رفع کدام مشکل زبان ، زبان شناسان عامل زمان را کنار می گذارند؟(5/.)

 

   

5-در کدام نوع زبان شناسی ،زبان شناس  نمی کوشد که زبان راتغییر دهد؟(5/.)

 

6- در کدام سطح از زبان ،به معنای انواع تکواژها،کلمه ها، گروه هاوجمله ها پرداخته می شود؟(5/.)

 

7-در تحقیق از یک زبان محقق کدام گویش  را برای مطالعه انتخاب می کند؟(5/.)

 

8-در این بخش از دستور زبان ، به شیوه ی ترکیب انواع کلمات تا سطح گروه یا جمله می پردازد.(5/.)

 

         الف- صرف                      ب- نحو

 

 9-در پایان همه جمله ها به جز ........و........... نشانه ی نقطه به کا ر می رود.(5/.)

 

10-کدام یک از جمله های زیر ادبی است؟(5/.)

 

الف-درختان سایه هایشان را به دیگران نثار می کنند.

 

ب- برگ های درخت اکسیژن هوا را جذب می کنند.

 

11-برای روشن شدن موضوع یابیان شباهت هاوتفاوت ها از ......................   استفاده می کنیم .(5/.)

 

12-با توجه به متن زیر پاسخ دهید.

"من برای این سّر،فصول مشبع اندیشیده بودم وآن را اصول وفروع واطراف وزوایانهاده ومیمنه ومیسره آن را به حقوق صحبت بیاراستم."

 

الف- چه نوع نوشته ای است؟(25/.)  ساده                    مشکل

 

ب-معادل امروزی واژه ی میمنه چیست؟(25/.)

 

13-در ثبت وقایع در خاطره نویسی باید به چه نکته ای توجه کرد؟(5/.)

 

14-با توجه به متن پاسخ دهید.

 

 

 

3/3/89

                                               باسمه تعالی

                                      

                                          "در خواست عضویت"

با سلام واحترام

 

رییس محترم کتاب خانه ی شهر سرخ رود

 

    این جانب فاطمه ی احمدی ،دانش آموز اول دبیرستان مایلم در آن کتابخانه عضو شوم. خواهشمند است دستور فرمایید کارت

 

عضویت برای  این جانب صادر نمایند.

                                                                                                          باسپاس

                                                                                                  فاطمه احمدی 

الف-چه نوع نامه ای نوشته شده است؟(25/.)

 

ب-اشکالات نامه را بیابید.(5/.)

 

15-حسن نامه های خصوصی در چیست/(5/.)

 

16-عبارت زیر راخلاصه کنید.(75/.)

" او که مردی مهربان ودلسوز است ،در همه کارهاباانسان های خردمند وعاقل مشورت می کندتا علم خود را چون دریا گسترده سازد."

 

 

17-لحن نامه ها ی خصوصی ودوستانه .................و...........................است.(5/.)

 

18- کدام یک از دو جمله ی زیر درست تر است؟چرا؟(75/.)

 

الف- هم آنان درباره ی مطبوعات مقاله نوشتند هم ما نوشتیم.

 

ب- هم آنان درباره ی مطبوعات مقاله نوشتند هم ما.

 

 

19-چرا عبارت" کتاب داستانی که هفته ی پیش منتشر شده بودراخریدم " نادرست است؟(75/.)

 

 

20-کلمات نادرست املایی رابیابید ؛درست آن ها رابنویسید.(5/1)

 

قبه وزشتی - عجین وآمیخته - گوشه وبیغوله- نامه ورقعه- غمگین ومقموم- آسایش وفراق بال-مهال و غیرممکن-

 

نظم وانظباط- خضوع وخشوع - وکیل ومغنّن - بیت الحزن -مستهلک و نابود

 

21-باتوجه به عبارت پاسخ دهید.

 

" در هنگام مطالعه مطالبی را که خوانده اید به خط خودبنویسید."

 

الف-جمله ی نخست چند جزیی است؟(25/.)

 

ب- نهاد در جمله ی دوم چیست؟(25/.)

 

ج- "خوانده اید " چه نوع فعلی است؟(5/.)

 

د-جمله نخست گذر است یا ناگذر ؟(25/.)

 

ه-نقش کلمه ی "مطالب " چیست؟( نهاد ،مفعول ، متمم ومسند)(5/.)

 

22-یک جمله ی گذرا به متمم مثال بزنید.(5/.)

 

23-با توجه به عبارت زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

 

" عقلایی که در سنگر دانش با دیو نادانی مبارزه می کنند و شکوفایی کشور را خواهانند."

 

الف- هسته در گروه اسمی " سنگر دانش " کدام است ؟(25/.)

 

ب- یک اسم مکسررا بیابیدو مفرد آن را بنویسید.(5/.)

 

یک واژه ی مشتق بیابید.(25/.)

 

24- واژه ی "کدام "را در دوجمله یک به صورت ضمیر وبار دیگر به صورت صفت به کار ببرید.(5/.)

 

25-با توجه به متن به پرسش ها پاسخ دهید.

 

"آن نمودارها معلم رایاری می دهد تاکلاس درس املارا متنوع سازد.موجب ابتکار و نوآوری دانش آموزان شود."

 

الف- نمودار گروه اسمی "کلاس درس املا " را رسم کنید.(1)

 

ب- در گروه اسمی "نمودارها" وابسته ی پسین کدام است؟(25/.)

 

ج-از فعل "می دهد"  صفت مفعولی بسازید.(5/.)

 

د- چرا وازه ی "آن"  صفت است وضمیر نیست؟(5/.)

 

26- با توجه به عبارت زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

 

"دیروز با عجله کارهایم را انجام دادم .هرگز فکرنمی کردم که این قدر دیر شود. خدایا به ما کمک کن، وما رابه حال خودمان

 

رهامکن ."

 

الف- یک نوع قید نشانه دار ازنوع "پیشوند+ اسم " بنویسید.(25/.)

 

ب- کدام کلمه قید مختص است؟(5/.)

 

ج- حرف ربط هم پایه ساز بنویسید؟(25/.)

 

د- حرف ندا ومنادا رادر عبارت بیابید.(5/.)

 

ه- در جمله ی آخرچه نوع نقش نما هایی به کار رفته است؟  (5/.) ( ذکردو مورد کافی است ) 

 

 

 

 

 

                                                                                                       به امید آن روز