سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
تاریخ : سه شنبه 89/9/23 | 10:28 عصر | نویسنده : هادی اخوان

    

  به نام خدا   نام ونام خانوادگی...............................           آزمون ادبیات  فارسی(2)                  رشته ی تجربی وریاضی                     دی ماه1388  سال دوم          زمان 70 دقیقه

 

 

  الف- عبارات مصراع ها وابیات زیر را به نثرروان برگردانید.(6نمره)

  1 - الهی عبدالله عمر بکاست (25/.)

 2-دلیری کجا نام او اشکبوس(25/.)

 3-چه قدر همین خود تومنو تلکه کردی (25/.)

 4-ای والله زن داداش ...عجب روی ما را سفید کردی.(5/.)

 5-وامروز چهره ی شیلی بزرگ شده است (5/.)

 6- آیا از سرزمین تو بود که فرشتگان سرود های صلح وشادی انسان رابرای چوپانان خواندند؟(75/.)

 7-چوننمود  رخ شاهد آرزو         به هم حمله کردند باز از دو سو(75/.)

 8-کمان را به زه کرد زود اشکبوس            تنی لرز لرزان و رخ سندروس (75/.)

 9-چو تویی قضای گردان به دعای مستمندان                   که ز جان ما بگردان ره آفت قضا را(1)

 10-یکی از حضار که کباده ی شعر وادب می کشید چنان محظوظ گردیده بود که جبهه ی شاعر رابوسید (1)

 

  ب-  معنای لغات مشخص شده را بنویسید(2نمره)

 

 

گزین کرد یک چوبه تیر خدنگ - انگار نوری ار آن ساطع می شود -با حال استیصال پرسیدم -آن لاور تون را خودم به درک می فرستم-ماه ایارش آواز ماست - برسر زنان به دبکه پرداختند - دست هایش را به سنگ مردگان آویختن- عفریت چه کسی به یاری   تو خواهدآمد؟

 

 

 

 

 

 ج- ابیات ومصراع های زیررا کامل کنید (2نمره)

 

   آ ن قصر که جمشید در او جام گرفت      ...........................................    

   ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم       ..........................................

  خود زفلک برتریم وز...... افزون تریم          زین دو چرا نگذریم ؟منزل ما ..........

  بهرام که گور گرفتی همه .........                دیدی که چگونه ....... بهرام گرفت.

 

 

  د- به خودآزمایی های زیر پاسخ مناسب دهید .(3نمره)

  1- زیتون نماد چیست و نشانه ی کدام کشور است ؟(5/.)

 2- نویسنده ی"سووشون "از مراسم سوگ سیاوش برای پروراندن داستان چگونه بهره گرفته است؟ (5/.)

 3-چه عاملی مانع از آن شد که گیله مرد محمد ولی را از پای درآورد؟(5/.)

  4-درمصراع "به پیام آشنایی بنوازد آشنا را" مقصود از آشناوآشنایی چیست؟(5/.)

 5-چرا علی می کوشد در مسابقه نفر دوم شود؟(5/.)

 6-محوری ترین پیام داستان کباب غاز چیست؟(5/.)  

 

ک- به سؤالات مربوط به دانش های ادبی بیاموزیم وتاریخ ادبیات پاسخ مناسب دهید(3نمره)

 1-پدید آورندگان آثار زیر چه کسانی هستند؟(5/.)

    الف-چشم هایش            ب- هفت کشور    

 2-خواجه عبدالله عارف چه قرنی است؟ یکی از آثار اورا نام ببرید.(5/.)

  3- دربیت زیر کدام آرایه بر جسته تر است ؟(5/.)

  " بشد تیز رهام با خود وگبر           همی گرد رزم اندر آمد به ابر"

 4-نام دیگر آرایه ی واج آرایی چیست(5/.)

  5-داستان کوتاه با کدام مجموعه ی داستانی آغاز می شود ؟(5/.)

 6- یکی از اصلی ترین مسائل حوزه ی ادبیات پایداری را بنویسید .(5/.)

گ- به سؤالات درک مطلب پاسخ مناسب دهید (4نمره)

 

 1-در عبارت"نرون مرد ولی رم نمرده است " مقصود از رم ونرون چیست؟(5/.)

 2-در عبارت "شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید " کدام ویژگی یوسف را نشان می دهد؟(5/.)

 3-دو بیت زیر را بخوانید وبه پرسش های آن پاسخ دهید.

 " کشانی بخندید وخیره بماند             عنان را گران کرد واورا بخواند

  بدو گفت خندان که نام تو چیست        تن بی سرت را که خواهد گریست "

  الف عنان را گران کردن یعنی چه؟(5/.)

 ب- چرا کشانی ازنام  رستم پرسید؟(5/.)

 ج- در ابیات خندیدن کشانی نشانه چیست؟(5/.)

  4- در عبارت " باران هنگامه کرده بود " نویسنده قصد تداعی چه موضوعی را دارد ؟(5/.)

 5-در عبارت " واز سایه های آبی خارهای سرخ بر اجساد به جا مانده و طعمه ی عقاب وزاغ شده فرو ریخت "

 الف مقصود از خارهای سرخ چیست ؟(5/.)

  ب- عبارت ذکر شده در مورد چه کشوری است؟(5/.)

 

                                                                                    

   به امید آن روز