سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
تاریخ : یکشنبه 90/1/21 | 4:44 عصر | نویسنده : هادی اخوان

بهارسال1338کوچه باغ های" مزردشت تنکابن" رنگ وبویی دیگرداشت.کودکی پا به عرصه ی وجودنهادکه

 بعدهاآوازه اش دربوستان شعروادب این سرزمین پیچید وخویش راجاودانه ساخت.

سلمان دوران کودکی خودرا درطبیعت سبز روستاودرمیان گالش های وچوپانان وهم آوابا نوای دلنشین "لَلِه وا" وآواز

 امیری آنان گذراندوبدین ترتیب،طبیعت بادل وروح اوعجین شد.اولین جرقه ی عشق دردرونش زنده شدواحساسی

 دراورویید که وی رابه دنیای پررمزوراز ادبیات کشاندوآن همه شوررادرجام شعرریخت وازآن لب ریزشد.

سلمان هراتی ازسال1352به نوشتن روی آورد وسرودن شعرراتجربه کرد.اوپس ازپایان تحصیلات دبیرستان دررشته

ی ادبیات فارسی به تهران رفت ودردانشسرای راهنمایی تحصیلی پذیرفته شد.پس ازدوسال درسال 1362دررشته ی

 هنرمدرک فوق دیپلم دریافت کرد وبه معلمی پرداخت.وی درکنارشغل معلّمی ،که به آن عشق می ورزید،ازشعرگفتن

 نیزغافل نبود.کم کم باحضوردر انجمن های ادبی به اشعارش استحکام بخشیدوجایگاه ویژه ای برای خودفراهم آورد ولی

این انجمن روح پرشوراین جوان روستایی راارضا نمی کرد.پس رنج سفرراتحمل کرد ودرجلسات هفتگی حوزه ی

هنری تهران حضوریافت.دیری نگذشت که استادان وشاعران برجسته متوجه شدند که اواندیشه ای والا ودرونی

پرشورواحساس دارد.

اوج کارسلمان هراتی مصادف باسال های اول پیروزی انقلاب اسلامی وآغازجنگ تحمیلی بود.اوگفته ی نیمای بزرگ

راآویزه ی گوشش داشت وفرزند زمان خودبود.پس نمی توانست به اتفاقاتی که دردوروبرش می افتاد،بی تفاوت

باشد.سلمان به اتفاق چندتن ازشاعران جوان،گام دراهی نهادکه موجب پیدایش شعرانقلاب ودفاع مقدس شد.اوهیچ گاه به

 فکرمطرح کردن خویش نبود.خودرا نسبت به اعتقادوآیین کشورش متعهدمی دانست.درشعر"دوزخ ودرخت

گردو"درباره ی وطنش ،که آماج هجوم بیگانگان قرارگرفته است،می گوید:دوست دارم تورا/آن گونه که عشق

 را/دریارا/آفتاب را/کی می توان ازسادگی توگفت/وهم /به دریافت خرمهره ی نوبل نایل آمد...سلمان سرانجام درنهم آبان

 سال1365،زمانی که عازم محل کارش درروستای"وارجاگاه"بود،درحادثه ای دل خراش جان به جان آفرین تسلیم

کرد.؛غریبانه رفت وهنوزهم غریب...!یک روزمرازاین بیابان ببرید/ازخالی بهت شوره زاران ببرید.

 

تامحضرسبز آب رادریابیم/چشمان مرابه باغ باران ببرید. آثارمنتشرشده سلمان هراتی عبارتنداز:آسمان سبز،دری به

 خانه ی خورشید،ازاین ستاره تااین ستاره،گزیده ی ادبیات معاصر،ومجموعه ی کامل شعرهای سلمان هراتی بامقدمه ی

 قیصرامین پور.

مهم ترین درون مایه های شعراوعبارتنداز:1-شهادت2-سوگ نامه ی شهیدان3-تجلیل وتکریم شهیدان4-دغدغه

،دلواپسی،اعتراض

5-نقش رهبری امام خمینی 6-فرهنگ عاشورادرنمایی تازه7-وطن ستایی8-حماسه آفرینی های رزمندگان9-معرفی

مبارزان تاریخ ساز10-خوداتهامی 11-بیان مظلومیت رزمندگان12-باورهای مذهبی13-حضورفراگیرمردم درجبهه ها14-

طرح بی دردی ها15-امیدبه آینده16-گریزازتجمل گرایی