سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران
تاریخ : جمعه 89/9/19 | 9:59 صبح | نویسنده : هادی اخوان

نام و نام خانوادگی...............      باسمه تعالی         آزمون زبان فارسی(1)  خرداد ماه 1388

دبیرستان شهدای ملاکلا

 

الف- زبان شناسی (4نمره)

 

1-یکی ازمشکلات شناخت زبان رابنویسید.

 

2-دو کلمه بنویسید که وجود خارجی ندارند اما مادرذهنمان برای آنهاوجودخارجی قایل هستیم.

 

3-کدام یک ازموارد زیر شکل زبان نیست؟

 

الف-گونه    ب-لهجه     ج-گویش      د-زایایی

 

4- یکی از مشکلات مطالعه ی زبان رابنویسید.

 

5- متن زیر را بخوانید و به سوالات مورد نظر پاسخ دهید.

 

"همه جا سیاه وتاریک است . پیروجوان آمده بودند تاگل های روییده درباغ را مشاهده کنند."

 

الف-چه کلماتی باهم تضاد دارند؟

 

ب-بین گل وباغ چه رابطه ی معنایی وجود دارد؟

 

ج-یک گروه اسمی بیابید.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ب- به سوالات دستور فارسی جواب مناسب دهید(8نمره)

 

1-نهاد جدا درجمله ی مقابل چیست؟    "آن چندنفر به سرعت دویدند"

 

2-جمله ی "علی ازسگ می ترسد"

 

الف- اجزای جمله رادرنموداری نشان دهید.

 

ب-یک اسم معرفه بیابید.

 

3-برای نمودار مقابل یک گروه اسمی بنویسید   "صفت اشاره+صفت شمارشی+هسته "

 

4-یک صفت شمارشی ترتیبی پسین نام ببرید.

 

5-کلمات مقابل چه نوع صفاتی هستند ؟   عاقل                  خوردنی

 

 

6-متن زیر رابخوانید وبه سوالات مربوط به آن پاسخ دهید.

 

"رستم لباسش را پوشید وخودبه جنگ دشمنان رفت کدام دشمنان؟...

 

الف-مرجع ضمیر "ش"درکلمه ی لباسش چیست؟

 

ب-کلمه ی "خود چه نوع ضمیری است؟

 

ج-نوع دستوری کلمه ی"کدام"چیست؟

 

7-کلمات مقابل چه نوع قیدی هستند؟  الف-هنوز            ب-به تندی

 

8-کلمه ی شب رایک بار به صورت قید وبار دیگر به صورت اسم به کار ببرید.

 

9-در جمله ی زیر چه نوع نقش نماهایی به کاررفته است؟

 

         "از کار سخت مترس "

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ج- به سوالات مربوط به نگارش پاسخ دهید.(5نمره)

 

1-رعایت علایم نگارشی مربوط به کدام نوع ویرایش است؟

 

2-با کلمه ی"گل" یک جمله ی ادبی بنویسید.

 

3-یکی از راههای پروردن نوشته را نام ببرید.

 

4-وجود جملات کوتاه وروان ازویژگی های کدام نوع نوشته است؟ الف- ساده     ب- متکلف

 

5-درثبت وقایع نباید جدول ضرب عمل کرد یعنی چه؟

 

6-انواع نامه را نام ببرید.

 

7-گذاشتن تاریخ وامضارا درنامه های رسمی نشان دهید.