سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران
تاریخ : دوشنبه 90/3/2 | 6:9 عصر | نویسنده : هادی اخوان

رویین تن کسی است که هیچ حربه ای براواثرندارد.نیروی مافو ق طبیعی اورا شکست ناپذیرکرده اندوفقط یک نقطه ازبدن اورویینه نیست؛یعنی یک نقطه ی ضعف ونقص دارد.

درموردچگونگی رویین تن گشتن اسفندیار،سه روایت وجوددارد:

1-رویین تنی اسفندیاربه خاطرآب مقدسی است که زرتشت برسراسفندیار می ریزد وآن آب به چشمان اسفندیارنمی رسدودرنتیجه،چشمانش آسیب پذیر باقی می ماند.این روایت معمولاًجزء روایت های شفاهی است که درکیفیت رویین تنی اسفندیار آمده است.

2-رویین تنی اسفندیار به وسیله ی خوردن دانه ی انار یشت شده است،که زرتشت به اسفندیار می دهد ودرنتیجه تن اوسخت می شود.بهرام پژدو،سراینده ی منظومه ی "زراتشت نامه"رویین تنی اسفندیار رازاخوردن اناریشت شده می داند.

روایت ضمنی دیگری است که فردوسی درهفت خوان اسفندیاربدان اشاره می کندوآن زنجیری است که زرتشت از بهشت آورده وبربازوی اسفندیاربسته است.ازاین سبب ،اسفندیار ازهرآسیب وگزندمصون است.