سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی
تاریخ : پنج شنبه 89/12/26 | 7:53 عصر | نویسنده : هادی اخوان

یک روش مطالعه ی صحیح واصولی می تواند بسیاری از مشکلات تحصیلی راازبین ببرد.بررسی های بعمل آمده گویای

آن است که افرادی درزمینه ی تحصیل موفق بوده اند ،روش صحیح برای مطالعه داشته اند.یادگیری ،مسئله ای است که

درسراسرطول زندگی انسان ،به ویژه دردوران دانش آموزی ودانشجویی ،اهمیت زیادی دارد.چراکه دانش آموزان

ودانشجویان همیشه درمعرض امتحان وآزمون قراردارندوموفقیت درآن ،آرزوی بزرگشان است.مزایای مطالعه ی

صحیح: 1-زمان مطالعه راکاهش می دهد.2-میزان یادگیری راافزایش می دهد3-مدت نگهداری مطالب درحافظه راطولانی

 ترمی کند.4-بخاطرسپاری اطلاعات راآسان ترمی سازد.

روش های مطالعه:1-خواندن بدون نوشتن:این روش نادرست است.مطالعه فرایندی فعال وپویاست وبرای نیل به آن

بایدازتمام حواس برای درک صحیح مطالب استفاده کرد.بایدباچشمان خود مطالب راخواند،بایددرزمان مورد نیازمطالب

رابلندبلند اداکرد ونکات مهم رایادداشت کرد تاهم بامطالب موردمطالعه درگیرشده وهم درهنگام موردنیاز،مخصوصاًقبل

ازامتحان ازروی نوشته ها مرورکرد.2-خط کشیدن زیرنکات مهم:این روش نسبت به قبل بهتراست ولی باز روش کاملی

نیست ،زیراافرادبه جای تمرکز برروی مطالب ،ذهنشان معطوف خط کشیدن زیرنکات مهم می شود.حداقل روش صحیح

خط کشیدن زیرنکات مهم به این صورت است که ابتدا مطالب راخوانده ومفهوم آن راکاملاًدرک کرده سپس زیرنکات

مهم خط کشیده شود نه آن که درکتاب فقط به دنبال نکات مهم برای خط کشیدن گشت.3-حاشیه نویسی زیرنکات مهم:

این روش نسبت به روش قبلی بهتراست ولی بازروش کاملی برای درک عمیق نیست.ولی می تواندبرای یادگیری

مطالبی که ازاهمیت چندانی برخوردار نیست،مورداستفاده قرارگیرد.4-خلاصه نویسی: دراین روش کل مطالب راخوانده

آن چه رادرک می کنیدبه طورخلاصه دردفتری یادداشت  می کنید.این روش برای مطالعه مناسب است ازروش های قبلی

بهتر می باشد،چراکه دراین روش ابتدامطالب رادرک کرده سپس آن هارایادداشت می کنید؛اما باز هم بهترین روش

برای مطالعه نیست .5-کلیدبرداری: کلیدبرداری روش بسیارمناسبی  برای خواندن  ونوشتن نکات مهم است .دراین

روش شمابعداز درک مطالب ،به صورت کلیدی نکات مهم را یادداشت می کنید ودرواقع کلمه ی کلیدی کوتاهترین،راحت

ترین،بهترین وپرمعنی ترین کلمه است که بادیدن آن ، مفهوم جمله تداعی شده وبه خاطرآورده می شود.6-خلاقیت

وطرح شبکه ی مغز: این روش بهترین شیوه برای یادگیری خصوصاًفراگیری مطالب درسی است.دراین روش

شمامطالب رامی خوانید،بعدازدرک حقیقی آ ن ها ،نکات مهم رابه زبان خودتان وبه صورت کلیدی یادداشت می

کنیدوسپس کلمات کلیدی راروی طرح شبکه ای مغز می نویسید(درواقع نوشته های خودرابه بهترین شکل ممکن

سازماندهی می کنید ونکات اصلی وفرعی رامشخص می کنید)تادردفعات بعدی به جای دوباره خوانی کتاب ،فقط به طرح

شبکه ای مراجعه کرده وبادیدن کلمات کلیدی نوشته شده برروی طرح شبکه ای مغز،آن هارا خیلی سریع مرورکنید.این

روش درصدموفقیت تحصیل شما راتاحدود بسیارزیادی افزاش می دهدودرس خواندن رابسیارآسان می کند وبازده

راافزایش می دهد.