سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
تاریخ : چهارشنبه 90/2/7 | 12:41 صبح | نویسنده : هادی اخوان

محمدحبیبی:"متأسفانه عده ای خیال می کنند دوم خردادی ها حذف شده اند"

                                                                                  به نقل از جراید

حساب نیست.لطف کنیدمنظوراز لفظ حذف رابرای مردم کشورعزیزمان تشریح وتوضیح بنمایید تاموجب خیال بافی

 اکثریت نگرددوآن هایی که جدول بازی های احزاب رادنبال می کنند به گفته ی جنابعالی یقین یابند.توی بازی ای که

 داور وکمک داور، بازیکنان تیم حریفند ؛نتیجه ی بازی رادیگرنمی توان پیش بینی نمودوکار شاقی است به آن طفلکی

ها که این گونه خیال می کنند هم باید حق داد!!!

حالابعضی ازآقایان انتقادمی کنندکه در روزنامه هاغیرازتبلیغات وپیام های تبریک وتسلیت چیزی برای خواندن  وجود

 ندارند.