سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : جمعه 90/3/6 | 7:1 عصر | نویسنده : هادی اخوان

پامی شویم می گویند چرا پامی شوید می نشینیم فریادبرمی آورند ؛چرا می نشینید ، آن جورراه می رویم می گویندمانکن شدند این جوری راه می رویم یک حرفی  دیگرمی زند.همه به دنبال بهانه هستند که ازاین خدمتگزاران مردم محروم امروز ومستضعفین سابق! یک نقطه ی ضعف بگیرند واین افرادراهرطوری که هست به زمین بزنند. دیروز همین طرح که فرستادیم مجلس هیچ اشکال قانونی نداشت آن قدرآن رابالا وپایین کردند ،دیدند یک غلط املایی دارد. همین کافی بود که طرح مارادرمجلس معلق بگذارند.این که تازه چیزی نیست ،یکی از معاونین وزیر دماغش راعمل کردچنان جاروجنجال به پاکردند که اول وآخرش هویدا نیست . الان هم من کلمه ی هویدا رابه کاربردم می دانم فردابهانه می آورند که فلانی طاغوتی است .اگر واقعاً عمل بینی که بعضی ازآقایان آن راجرم می دانند من به این عمل بینی افتخارمی کنم!حالا می گویند وبهانه می تراشندپول عمل بینی راازکجاآورده؟خوب وام گرفته .چه عیبی دارد برای عمل بینی وام گرفت.دماغ بیچاره بوده به این هوا .همین آقایان تا دیروز پشت سرش می گفتندومی خندیدند امروزه تااسم دماغ رامی آوریم می گویند خلاف!    آقایان نکنید .ولله قباحت دارد.