سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : جمعه 90/3/20 | 1:2 صبح | نویسنده : هادی اخوان

برای حل مشکلات کشورگاهی مسئولین مربوطه پیشنهاد وراهکارهای خوبی  ارائه می دهند که اگر مردم شریف منطقه یا شهرستان به آن ها توجه نمایند وآن راآویزه ی گوش خود سازند؛ نتایج بسیار پرباری به دست می آید .در آخرین اظهارنظر، استاندارتهران فرمودند :چاره ای جزدعا برای گردوغبارتهران نداریم .لذا به کلام گرانقدر استاندارتهران گوش جان می سپاریم ودراین شب عزیز ،دست به دعا برداشته وباهم زمزمه می کنیم:خدایا این گردوغبار تهران رابکش وبفرست به بهشت.

هرچنددرنوشته های گذشته مان دراین موضوع قلم فرسایی نمودیم، این بار فقط برای این که روی زیبای استانداررابرزمین نزنیم ؛چنین دعایی نمودیم .وگرنه گردوغبارهرچه قدر هم  بد باشد، چندخوبی که دارد .سومین خوبی اش این است که بازار دکترها این روزها سکه است.متأسفانه اولی ودومیش راهرچه فکرمی کنیم ،یادمان نمی آید!!!!