سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی
تاریخ : سه شنبه 90/3/3 | 12:0 صبح | نویسنده : هادی اخوان

  "یک گرانفروش پس از چهارباردستگیری ، تحویل مراجع قانونی وقضایی شد. به نقل ازجراید"

ظاهرآًاین برادرگرانفروش خیال نموده شهرهرت است! فراموش کرده که بااین موضوعات نابهنجار سخت وسفت برخوردخواهدشد .این که چهارمین باراست اگر ده هزارباردیگرهم گرانفروشی کند دستگیر شده وتحویل مراجع قانونی وقضایی خواهد شد. می گوید: نمی شود ،سنگ مفت وگنجشک مفت.