سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
تاریخ : شنبه 90/4/4 | 5:4 عصر | نویسنده : هادی اخوان

منصوریان همین مربی چندروزپیش امیدایران که بچّه های محله به اوزلفعلی! می گویند پس از اتفاقات چندروزاخیر سعی نمود ازکله ی مبارک خویش کمک بگیرد، وتیم امیدرانجات دهد؛ ولی متأسفانه  کله ی مبارکش نزدیک بود شعله ورشود.لذاازسرمربی خارجکی"کیروش" کمک خواست.همین که موضوع رابرای ایشان توضیح داد؛ آن چه شاهدان عنوان می دارند وناظران می گویند؛سرمربی محترم سکته ی ملیحی نمودند ونزدیک بود دوشاخ ناقابل ازکله ی محترمش بزندبه بیرون که به خیرگذشت .

لذا گروهی از فوتبال دوستان هنگام خرید توی بازار، جناب مربی را زیارت نموده بااوردرد دل کردند وبیان داشتند که درکشور ما چون همه چیز برحسب قانونمداری است آن هم قانون خودمان که به کلک های رشتی معروف ومشهوراست، درچند ماه دیگرخبرهایی این چنینی خواهی شنیدکه راه آمده راگم کنی وبه جای کشورت ،عزم سفر به ماداگاسکار!بگیری واین قدر خودت رافشارنیاور که خوبیت ندارد .کمی به این کفاشیان نگاه کن که اول ماه می رود ومیلیون میلیون حقوق ناقابل را به جیب می زند واصلاًازهمان دوران مادرزادی لبخندازلبانش دورنشده است وبعدازاین همه اتفاقات فقط فرموده استعفانمی دهم ولی کمی خجالت می کشم .بنازم این همه تحمل سختی را!!!