سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : چهارشنبه 89/9/17 | 5:39 عصر | نویسنده : هادی اخوان

جمعی از ادبا بر درسرای رابعه رفتند وگفتند :ای رابعه مردان را سه فضیلتی است که زنان رانیست.اول آنکه مردان کامل العقلند وزنان ناقص العقل و دلیل برنقص عقل ایشان آنکه گواهی      دو زن  برابر گواهی یک مرد است. دوم آنکه ناقص الدین هستندودلیل برنقصان ایشان اینکه  آنان هرماه چند روزی از نماز و روزه باز می مانند .سوم هم آنکه هرگز زنی به درجه پیامبری نرسیده. رابعه گفت:"راست می گویید،امازنان را نیز فضیلتی است که مردان را نیست.اول انکه درمیان زنان   مخنّث نیست که این صفت مردان است. دوم آنکه همه انبیاوصدیقان وصالحان درشکم زنان پرورش یافته اندودر کنارایشان بزرگ شده  اند.سوم آنکه هیچ زنی تاکنون دعوی پیامبری نکرده واین جرأت وبی ادبی فقط ازطرف مردان سرزده است.