سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران
تاریخ : شنبه 90/2/3 | 10:3 عصر | نویسنده : هادی اخوان

درزندگی امروزی همه، سعی وتلاش خویش را براین موردمعطوف می نمایند همیشه اولین کسی باشند که به موضوعی

 اشاره کنند که دیگران اصلاًبه آن توجهی نداشته اند وبااین گفتاربکرهمه راغافلگیرنمایند وبه قول سیاسیون جامعه

 راشوکه نمایند .این اخبار می تواند در موضوعات مختلف ذکر گردد واین بار رییس کل دادگستری فارس سخن از

 مطلبی گفته اندکه عقل جن هم به آن نمی رسد!نه تنها جامعه را انگشت به دهان نموده؛ بلکه برای اولین بار آن هم

برای اولین بار !اززبان یک مسئول ،مردم چنین مطلبی را استماع می نمایند وباذکر چنین مطالبی بارقه ی امید در مردم

زنده شده است .ای کاش تمام مسئولین چنین ذکاوتی داشتندوحرف های چنین بکر رابرزبان می آوردندتاماازشنیدن این

 همه مطالب کسل کننده وتکراری  خسته وبیزار نگردیم وبه  آرایه ی مجاز ازآن سیرنشویم. اما مطلب  بکر وتازه ی

 ایشان که هنوز داغ داغ است واشتباهی، درصفحات میانی کیهان امروز(3/2/90)چاپ شده است ؛به این قراراست

"تأکید رییس کل دادگستری فارس، به برخورد شد ید با فساداقتصادی ." الحق باید چنین سخنانی را باآب طلا نوشت

وبرسر درادارات ووزارت خانه نصب نمود .انصافاً تا کنون چنین مطلبی به گوشتان خورده است!!!!!!!!!