سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یکشنبه 90/3/8 | 8:46 عصر | نویسنده : هادی اخوان

آخرتوی این ایام می توان به چه کسی اعتماد کرد؟همین پیراهن پاره تنت شاید روزی به دورگردنت بپیچد وتو راخفه کند.خوب گفته آن اخوان ثالث که:"نفس که ازگرمگاه سینه می آیدبیرون ،ابری شودناگاه در برابر چشمانت."

دیروز بر حسب تصادف گفتیم شایدبعدازمُردنمان وضع مادی این اهل وعیال بهتر شود .که بهانه به دستشان دادیم ودیدیم امروز صبح خروس خوان ،همه ازخواب بیدار شده وچشمتان روزبد نبیند ،نمازرابه جماعت برگزارنموده ودر برابر چشمان این جانب ،که خاک عالم برروی وسرمان کنند؛ دست به دعابرداشته که خدایا! این مزاحم زندگی را از جلویمان بردار. که ملتفت گشته مزاحم ! همین بنده ی گردن شکسته می باشم .

شستم خبردار شدکه توطئه ای درکار است آن هم ازنوع پیچیده اش. وقصدبراندازی این حقیر.افسوس وفغان که ماردرآستین پرورش داده بودیم. ملتفت گشته که "جریان انحرافی  "درحال شکل گرفتن است ودیربجنبیم تمام هستی مان رابرخاک سیاه می نشانند.

 توی این روزها هرچه فکرمی کردیم که دخلمان باخرجمان جوردرنمی آید ،عقلمان به جایی قدنمی داد. نگوکه همین "جریان انحرافی" با تشکیل باند ی مخوف قصد براندازی داشته و پسر بزرگتر که گذاشتمش معاون اول از همه بدتر .وانگشت تحیر به دندان گرفته که ما قصدداشتیم فساد اقتصادی همسایه ی بغلی را توی جراید منتشرسازیم؛ غافل ازاین که اعضای خانواده مان میلیون میلیون  پول بی زبان رابالا کشیده اند.

 دراین ایام که به انتخابات آپارتمان ،نزدیک است ؛می خواهند باتشکیل باند و باندبازی ،بنده ی حقیر راسربه نیست سازنند. کور خواندند خیال فرمودندشهر هرت ! چنان بلایی برسرشان خواهم آورد که آن طرفش پیدانباشد .آشغال های سرکوچه راجابه جامی کنند؛می گویند :ماخادمان مردمیم .همین آقایان که شدند"جریان انحرافی"  در انتخابات گذشته آپارتمان ،اصلاً هیچ نقشی رابازی نکردند . یک ریال هم پول خرج ننمودند  .هرچه می گفتیم: هزینه کنید می گفتند: گناه دارد!!!! هرچه بود گذشته.افراد راباید باحال بررسی کرد! الان هوایی شدند ،که باید هرطورشده توی این انتخابات آتی نمایندگانشان رابفرستند .باور نمی کنید از همسایه هایمان بپرسید!!!!!