سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی
تاریخ : جمعه 90/2/2 | 12:26 صبح | نویسنده : هادی اخوان

ازاین که سال 90سال سرنوشت سازی تلقی شده وشواهدامر چنا ن که از فیلم "ظهورنزدیک است" یاتلقی یکی از

مسئولین امرکه شاید آقا دراین سال ظهورنماید وفرصت توبه اندک ؛تصمیم گرفته دراین لحظات عرفانی توبه نمایم

وازاین که به احمدی نژادرأی داده ام اظهار پشیمانی نمایم.ایشان باسکوت خویش دربرابر آمدن ویانیامدن وزیراطلاعات

 ،دل مشایی راخشنود ومارادل شکسته نمودند.کاش دستم می شکست وبه آقای دکتررأی نمی دادم تادکترازگروه به

اصطلاح مشایی پیروی ننماید ومارادل سرد نکنداز آینده.دست من بشکسته بودی آن زمان /تاندادم رأی من به آن

فلان.کاش به رضایی رأی می دادم که تصمیماتش خیلی سریع

متغیراست وهرلحظه تصمیم جدید می گیرد .امروزاین طرفی است وفرداآن طرفی !کاش به موسوی یا کروبی رأی

 می دادم  که دیگرخبری ازآن هانیست .معلوم نیست زنده اند یامرده.خدایا مراببخش وتوبه ام را بپذیر

 واگرتوبه ام رانپذیرفتی به قول  حدادیان مشایی رابکش وببربه بهشت .حالا چرابهشت ؟!خودش جای سؤال

 است .ماازدست ایشان می خواهیم توبه کنیم ایشان راست وراست تشریف ببرندبهشت.این دیگرکجای انصاف 

است؟حالا که این طورشده؛به جای کشتن مشایی،مرابکش وببربه بهشت! تادیگردرانتخابات اشتباه نکنم ومجبور به توبه

نگردم. آمین یا رب العالمین