سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت
تاریخ : پنج شنبه 90/3/12 | 9:47 عصر | نویسنده : هادی اخوان

صدهابارگفتیم الان هم می گویم که این طورنیست نافمان رابا مخالف خوانی بریده باشند.شیوه ی مابر تمجید وتعریف نیز بنا شده است. واگرتعارف ونوشته های قدیمی خویش را در سال های گذشته که هرکدامشان به سویی پراکنده شده اند ،جمع آوری نمایم ، تبدیل به دانش نامه ای سترگ ازتمجید مسئولین ومقامات خواهدشد .

 لذا امروزهم به دنبال سوژه ای جدیدونوبودیم وباخودمی اندیشیدیم؛ می شود انسان این همه توانایی کاری را داشته باشد، که دریک  روزبه چند امور محوله بپردازد؟ وتوی کتاب ها ومجلات به دنبال چنین شخصیتی سوپرمنی بودیم و در غور فرورفته ،عجبا! تایک شخصیت ماورای انسانی می خواهیم دنبال چهره های غربی هستیم .نگو که یاردرخانه وماگردجهان می گردیم.

 چشممان به  سرتیترروزنامه شرق افتاد" ریاست بقایی برمجمع جهانگردی واتومبیلرانی . "باید به آقای بقایی یک دست مریزادوخسته نباشید جانانه گفت ؛که باوجوداین که از سوی دیوان عدالت اداری، به چهارسال انفصال ازخدمات دولتی محکوم شده ،قرص ومحکم وثابت قدم، بدون توجه به این  کاغذ پاره ها به دنبال خدمتگزاری است و درکنار سرپرستی نهادریاست جمهوری ،مشاوررییس جمهوردر امورآسیا،عضویت درشورای ترانزیت وزارت راه ومدیر شورای عالی مناطق آزادکشورویژه ی اقتصادی  ،ریاست مجمع جهانگردی واتومبیلرانی راهم پذیرفته است.