سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
تاریخ : سه شنبه 90/2/27 | 8:19 عصر | نویسنده : هادی اخوان

پرداخت یارانه ها به ایرانیان خارج نشین (25/2/90 مردم سالاری )

اگر سخنگوی اجرای طرح یارنه ها کتباً بنویسد"قویاًتکذیب می کنیم" شاید بنده ی حقیرکوتاه بیایم !ولی اگرتکذیب آبکی بنمایند ودرصداوسیما فقط بفرمایند"تکذیب می کنیم"بدون قید "قویاً "،آن وقت  می دانیم گوشه ای از کارمی لنگدودیگرآبمان توی یک جوب نمی رود.

وشایددست به کاری بزنیم که آخروعاقبتش پشیمانی است .مثلاً وعده ها ووعیدهای مسئولین را که تاکنون به آ ن ها ایمان راسخ داشتیم ؛وقعی ننهیم ؛که خوبیت ندارد!!