سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : سه شنبه 89/9/16 | 6:23 عصر | نویسنده : هادی اخوان

از دوستانی که حمایت کردند وبنده را لایق سخنرانی در چنین کنفرانسی دانسته واز دانشگاه کالیفرنیا همه مخارج سفر رابرعهده گرفته، وهزینه ایاب وذهاب را نقداًپرداخت نموده اند؛تشکروقدردانی می کنم.درهمین جا یادبیتی افتادم ازشاعری بزرگ،که مصراع اول آن این بود  "ابروبادومه وخورشید وفلک درکارند."

آخ ،ا سم  این شاعرمهربان همان شاعر قرن هفتم ؛سعدی، است.خودسعدی ازبزرگترین شاعران ایران است.همین طرفداران سعدی درهمین عصر،آشوبی به پاکردندکه بگویند سعدی بهترازحافظ است. آخرش چی؟آقایان،سعدی  شاعرخوبی بود حافظ هم همین طور.آخه نوع شعروسبک غزلیات آن دوباهم تفاوت داشت .سعدی درغزلیات عاشقانه تبحر داشت ولی حافظ درغزلیات تلفیقی.

حافظ تلاش کرده که دنباله رو شاعران بعدازخودش نباشدویک تحولی درغزل به وجودآورد ،به گونه ای که بیت الغزل درغزلیات حافظ نسبت به شاعران قبل ازایشان بسیاردیده  می شود.(باخنده)حالابه یادمصراع دومش افتادم "بچه جان درس نخوان دیپلمه هابیکارند"هرچندبسیاری عقیده دارند این مصراع ازسعدی نیست واز اشعاراواستقبال شده ،درکل از نظر موضوعی اشکال فراوان دارد .اول این که کی به این دیپلمه هاکار می ده؟بایدگفت که لیسانس ها یا کمی بعدآن ها ،فوق لیسانس ها هم بیکارند.اصلاًَََ شعررا باید درخدمت زمان درآوردوباتوجه به پیشرفت روزگارشعرگفت.نیماهمین درک رادر شعرداشت .اوباتوجه به مقتضیات زمانه،درک کرد که بایدچارچوب شعربه کلی تغییرکند.در جایی می گوید:"آی آدما که در ساحل نشسته اید،یک نفردارد غرق می شود."اصلاًبه ما چه که یک نفرداردغرق می شود.توی همین آمریکا داشتم شنا می کردم  که یک نفرداشت غرق می شد؛چندنفر که شنا بلد نبودند جو برشون داشت پریدند داخل آب که غریق رانجات دهند ،خودشان غرق شدند وآن بدبخت که داشت غرق می شد ؛نجات پیداکرد.بایداول ناجی غریق برای قسمت های مختلف دریا تعیین کرد تاحداقل کسی توی شعرفریادنزند،"یک نفرداردغرق می شود"درهمین کشور خودمون  امسال چندنفردردریا غرق شدند ؟سال دیگرآمارغریق چندبرابرخواهدشد وکسی به فکر برنامه ریزی برای کاستن غریق نیست .حضرات می خواهند آمارشان رابالاببرند تااسمشان در کتاب گینس ثبت شود.

این نظریه که آفت وحوادث مختلف خوبند،خودش برمی گرددبه  نظریات فیلسوفان قدیم .برخی عقیده داشتند جمعیت جهان درحال فزونی است وحوادثی چون سیل وزلزله چیزهای خوبی هستندکه موجب مرگ ومیر قشری از انسان هامی شود .

من ازهمین تریبون ودرهمین کنفرانس باموضوعیت کهکشان وتأثیر آن برزندگی انسان ها اعلام می دارم که نظریه فیلسوفان عزیزقرن هجدهم ونوزدهم،نادرست است.شمابا بچه تان بازی  می کنید وشروع می کنید به شعرخواندن  "یک توپ دارم قلقلیه /سبزوسفیدوآبیه /می زنم زمین هوامی ره/نمی دونم تاکجا میره؟/من این توپ را نداشتم /مشقاموخوب نوشتم/بابام به من عیدی داد یک توپ قلقلی داد."

بعداٌمتوجه می شوی  که چون کلمه ی سبز را دراین شعر به کار بردی  ،امکان دارد به جرم تشویش اذهان عمومی بازداشت شوی.خیلی ببخشید که صحبتم طولانی شدوبار دیگر ازدوستانی که زمینه ی دعوتم را مهیا نموده اند تا در این کنفرانس درموردتأثیر کهکشانهابرزندگی انسان ها صحبت کنم ؛سپاسگزارم.قبل از هرچیزی باید ببینیم زندگی یعنی چه؟درهرکشوری برای مفهوم زندگی ،تعاریف مختلفی دارند؛مانندبسیاری از واژه های دیگر .مثلاً"آرک سینوس"که یک عددکمانی است وسینوس آن برابرآن عدداست.درهمین چندروزی که برای ادای سخنرانی در هتل زندگی می کردم ،چیزهای عجیب وغریبی دیدم که تاکنون ذهن وفکرمان رابه خود مشغول کرده است.به عنوان نمو نه  ،جلوی یکی از اتوبوس ها نوشته شده بود"کاروان زیارتی به ارمنستان"گروه گروه به ارمنستان سفر می کنندوبرای توجیه کارشان اعلام می دارند؛"کاروان زیارتی "آخرکسی هم نیست به آن هابگویدکجای ارمنستان مکان زیارتی برای شیعیان دارد؟{همهمه ای درسالن سخنرانی برای اعتراض به گوش می رسد.}آقایان وخانم ها همین که هست؛کسی اعتراض دارد برودبیرون،چه بیرون ازسالن وچه بیرون از کشور.اکنون درآزادترین کشور جهان داریم صحبت می کنیم وباید بعضی ازواقعیت ها گفته شود.اگراعتراض داریدبایددرچاچوب قانون باشد. نوع اعتراض هاوشعارهاراهم بایداینجانب مشخص کنم.خوب وقت آن رسیده برویم به اصل مطلب وچند جمله ای درموردتأثیر کهکشان ها سخن بگوییم.در یک روز قبل درهمین هتل توی تهران،یکی از مهمان هااز بنده سؤالی پرسید که بسیار تعجب کردم.ایشان فرمودند:پرفسور،چرا این روزها ورود کهکشانها وهجوم شهاب سنگ ها به آسمان کشورمان بسیارزیادشده است؟دیدیم سؤالشان بوداراست عرض کردیم :خواهش می کنیم دیگر،این موضوع راسیاسی نکنید.درست است که کشوربه سوی خصوصی شدن پیش می رود وما ورودبی رویه چای،برنج و...راشاهدیم،ولی دیگر ورود کهکشان ها به حریم آسمان کشورمان ربطی به واردات دولت از چین وویتنام ندارد.

دراین جا شایسته است از همه اطلاعاتی که درباره ی تأثیر کهکشان هابرزندگی انسان ها به شما دادم  نتیجه ی خوبی به دست آوریدوبه درد زندگی  آینده تان بخورد.انشاءا...اگر عمری باقی مانددردور بعدی سفربه طور مبسوط  ازاین موضوع سخن خواهم گفت {صدای دست زدن شدیدوبلندحضاروبارک ا...واحسنت گفتن اساتید.}