سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی
تاریخ : یکشنبه 90/3/22 | 9:56 عصر | نویسنده : هادی اخوان

سعید مرتضوی :"بادانه درشت هابرخوردمی کنیم."

-          دمت گرم. ولی خواهش می کنیم خودتان راخسته نکنید.دستوردادیم ازفردا بچّه های محلمان همین کاررا انجام دهند؛بااین دانه درشت هابرخوردکنند وهمه رامعرفی نمایند.منتهای مراتب چگونگی برخوردباجنابعالی راهرچه فکرمی کنیم  به عقلمان نمی رسدواین جا مات ومبهوت ومنگ وملنگ نشسته ایم ودلواپسیم مگر اینکه گوشه ای از قانونما ن می لنگد که مااز آن بی اطلاعیم  .(امروز ازآن روزها است که سوژه نداریم ومجبوریم هرطورشده به یک نفری گیر بدهیم تاسوژه ای جدید بیابیم وچه کسی بهتراز آقای مرتضوی .بنشینم وصبرپیش گیرم/دنباله ی کارخویش گیرم)