سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : جمعه 89/11/8 | 10:50 صبح | نویسنده : هادی اخوان

ملت هابا آداب ورسوم وباورهای خاص فرهنگ ومحیط خودپایدارندوبه زندگی ادامه می دهند.درآثار گذشته ی ایران جسته وگریخته به جنبه های زندگی انسان توجه شده است.باورهای عامیانه بخشی از فرهنگ وزبان وادبیات فارسی به شمار می آید.شاعران ونویسندگان ازباورهای عادی وعامی مردم ،به عنوان یکی از درونمایه های شعرونثر خویش بهره برده اند .در این جا تنها به  چندنمونه ازاین باورها اشاره می کنیم :1-ستاره اقبال:یکی ازباورهای گذشتگان این بودکه هرکس متولد می شود ،ستاره ی اونیز به وجودمی آیدووقتی ازدنیامی رود،ستاره اش خاموش می شود.2-همای سعادت:همادرافسانه ها رمزسعادت وپادشاهی پنداشته شده است. مردم قدیم همارامرغی مبارک وموجب سعادت می شمردندکه سایه ی آن برسرکسی بیفتد،به دولت وپادشاهی دست می یابد.3-باورخرافی اعداد:باورهاواعتقادهایی که انسان وجنبه های وجودی وی ،محوراصلی آن هاراتشکیل می دهد،ازنظر تعددوتعداد،بیش ترین قسمت باورهای خرافی  قدیم راتشکیل می دهد.دراین افسانه ،جهان ازانسان گونه ای سترگ پدیدآمده؛به طوری که ازهرپاره ی وی ،یکی ازپدیده های هستی ساخته شده است.ازاین جاست که هفت ولایت تن این گونه بسیار درادب فارسی نمایان شده است.درجایی دیگر ،بایک اعدادخرافی نسبت به اعداد می خواسته اندجلوی طمع مردم رابگیرند.پس بعضی ازاعداد رانامساعد وبدیمن می دانسته اند.مثل امروزه که عده ای به عددسیزده حساسیت دارند.4-دیودرشیشه کردن :درقدیم رسم دعانویسان بودکه اشخاص جن زده رابا ذکروردودعادرمان می کردندوجن های مسلط برآنها را پس ازتسخیر به وسیله ی ادعیه واوراد درشیشه می کردندواشخاص جن زده رابهبود می بخشید ند.5-لقای نیکورویان :درباورهای مردم وقتی کسی ازخانه بیرون می آید ،اولین کسی که درمقابلش ظاهر می شود،ملاک خوبی روزش است.6 -کلاغ:  درادبیات عامیانه ایران،کلاغ به خبرچینی ،دزدیدن اشیای درخشنده وبراق وصابون دوستی شناخته شده است.البته امروزه در بعضی جاها صدای کلاغ رابه عنوان نماد رسیدن خبر خوشی ازمسافر به فال نیک می گیرند.7-گنج ومار:گذشتگان براین باورند که مارروی گنج می خوابدیعنی ؛هرجا گنج است مارهم وجوددارد وماربه دور گنج حلقه می زند.8- مهره افعی وپادزهر:مهره ی مار استخوان گونه ای است مدور که درپشت سربرخی مارهای بزرگ گزنده ،به شکل منقش وجوددارد.مهره ی ماربرای درمان مارگزیده به کارمی رفته وخاصیّت پادزهری داشته است.به عقیده ی پیشینیان ،اگرکسی مثلاًزنی به مهره ی ماردست یابد ،هرچندبسیارزشت باشدبه شدت مورد محبت قرارمی گیرد.معروف است که اگرکسی مهره ی ماررا بدزدند،ماربی اختیاربه دنبال صاحب مهره می رود.9-رجم شیطان :این باور که چون شیطان به جهت استراق سمع وحی وسخنان فرشتگان به آسمان برشود،به تیر شهاب رانده می شود10-چشم زخم:ازجمله باورهایی است که ریشه درفرهنگ ومذهب ماداردواعمالی که برای دفع آن به کارمی بستند چون؛تخم مرغ شکستن،اسپنددودکردن،خواندن برخی روایات مذهبی وفوت کردن به خود...11-نعل درآتش نهادن:طولانی شدن سفر واشتیاق بازگشت مسافردردل خویشان به چاره اندیشی هایی منتهی می شده است ویکی ازراه کارها درچنین مواردی ،نعل درآتش نهادن بوده است.این کارراازجهت علاقه مندکردن معشوق به عاشق ورام کردن اونیز انجام می دادند.12-پریدن چشم وخبر خوش یافتن:امروزه براین عقیده اند که اگرپلک چشم راست کسی بپرد،خبرخوش به اومی رسد واز پرش چشم چپ،خبربد13-تأثیرآه مظلوم:درامثال آمده که نفرین مظلوم،به ویژه وقت سحر ،اثری شوم دارد وهمیشه آه مظلوم به دنبال ظالم است.14-درازی قدوحماقت:درباوربرخی عوام،شخص بلند قد،احمق ،وکوتاه قد،زرنگ وداناست.15-شومی جغد:ازگذشته تاکنون جغدبه نامبارکی وجای داشتن درخرابه ها معروف بوده است.16-فرخنده نگریستن به ماه نو:معروف است که روزاول ماه ،هرکس بعدازنگریستن به هلال ،به سبزه،آب،گیاه،روی زیباو...بنگرد،شگون دارد وتاآخرماه خیروخوشی می بیند.17-گریختن جن وپری ازآهن: عوام راعقیده برآن است که چون کسی شیئ آهنی مانند چاقو داشته باشد،جن وغول وامثال آن به اونزدیک نمی شوند.18-گریستن بسیاربعدازخنده ی بسیار:اکثرمردم براین باورندکه "اندرپی هرخنده دوصدگریه مهیاست"ویا "یک روزکه خندید که سالی نگریست؟"19-افعی وبیماری جذام: ظاهراًمردم قدیم اعتقادداشتندکه علاج جذام خوردن گوشت افعی است ازاین رو به شخصی که بیماری جذام داشت گوشت افعی می دادند.20-مار،افعی وزمرد:قدمابراین عقیده بودند که اگرزمرد رادرمقابل ماروافعی قراردهند کورمی شود .21-کژدم ومارگزیده وخوردن کرفس:باورقدمابراین بود که عقرب یا مارگزیده اگرکرفس بخورد فوراً می میرد.22-گرگ گزیده ،سگ گزیده:گرگ گزیده وسگ گزیده ازآب وحشت دارد.23-آفتاب وماه:درمتون ونثر گذشته ،گاهی آفتاب مذکّروگاهی مونث ذکرشده است،وماه هم همین طور.24-ماه ورنگ گل ها:ماه راصبّاغ ورنگرز می دانسته اند.بر اساس این   باورعامیانه ،ماه به گل هاوگیاهان رنگ می دهد.25-مبتلا بودن خورشید به چشم درد:اعتقادگذشتگان براین بودکه خورشید مبتلا به چشم درد است.26-آفتاب ولعل:پیشینیان می پنداشتند لعل براثر تابش مداوم خورشید بربعضی سنگ هاایجاد می شود.27-آسمان :پیشینیان براین باوربودند که زمین ثابت وآسمان متحرک است. ازطرفی عقیده داشتندکه آسمان خمیده وگوژپشت است.ظاهراًاین خمیدگی وسرافکندگی نوعی ادب وتواضع محسوب می شدوبه رکوع تشبیه شده است.28-ستاره سهیل وکرم شب تاب : طلوع ستاره سهیل کرم شب تاب را می کشد .29-شیطان وتابعه:عقیده داشتند که جن وشیطان وجوددارد که به شاعران شعر تلقین می کند .این جن یاشیطان "تابعه "نام داشت.30-آخرین مداواداغ کردن :عقیده براین بوده که آخرین مداواداغ کردن  باآهن است.31-آیینه مسی: گویند علاج مرض یرقان آن است که آیینه ازمس ساخته  وگداخته مقابل صورت مریض بدارند تاصحت یابد.32-سگ وتابش ماه : ماه می تابد وسگ عوعومی کند .گویی به ماه  پارس می کند درواقع کاربیهوده ای انجام می دهد.