سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
تاریخ : شنبه 89/9/27 | 4:5 عصر | نویسنده : هادی اخوان

ازمولانا پرسیدند که از نماز بالاتر چه باشد؟فرمود:جان نماز به ازنماز،مع تقریره.جواب دوم که ایمان به ازنماز است ،زیرانمازپنج وقت فریضه است وایمان پیوسته فریضه است.ونماز به عذری ساقط شودورخصت تأخیرباشد.وتفضیلی دیگر هست ایمان رابرنمازکه ایمان به هیچ عذری ساقط نشودورخصت تأخیرنباشدوایمان بی نماز منفعت کندونماز بی ایمان منفعت نکند،همچو نماز منافقان.ونمازدرهردینی نوع دیگرست وایمان به هیچ دینی متبدل نگردد،واحوال اووقبله ی اووغیره متبدِل گردد.وفرق های دیگرهست به قدر جذب مستمع ظاهرشود.واِن مِن شی ءٍالاعندناخزائنه ُ وماننزلهُالابقدرٍمعلوم.مستمع چون آرد است پیش خمیرکننده،کلام همچون آب است.درآرد آن قدر آب ریزندکه صلاح اوست .

چشمم به دگر کس نگردد من چه کنم                         ازخود گله کن  که روشناییش تویی