سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : شنبه 90/2/17 | 7:18 عصر | نویسنده : هادی اخوان

این قدر به این عزیزان سفارش می کنند که اختلافات درونی خویش را به روزنامه هانکشانند، گوش مبارکشان بدهکار این حرف ها نیست وحرف هایی می زند که بیش تر شبیه به اختلافات خانوادگی است واصلاً مربوط به کسی نمی شود .منظورم همین سخنان پرطمطراق سخنگوی ستادمبارزه بامفاسداقتصادی است، که متأسفانه مسائل سّری وخانوادگی رادرمطبوعات بروزداده است وگفته :65نفر،شش هزارمیلیاردتومان به بانک ها بدهکارند ."

هرچندنباید کارمفید سخنگوی رابا دیدمنفی نگریست وشایدهمین تکراروذکرمطالب فرموده شده ؛ یک کارفرهنگی محسوب گرددوما هر چندوقت یک بار چنین مطالبی را ازدهان مبارک مسئولی می شنویم .اصلاًقرار نیست که کارهای فرهنگی را همین مسئولین ذیربط کشورانجام دهند ,هرکس هرکاری که ازدستش ساخته است باید درمسیرمهم فرهنگی، انجام دهد وبه قول معروف، حفظ فرهنگ ومیراث فرهنگی ازشام شب هم واجب تراست.  وظیفه ی همه کس است؛ چه وزیر فرهنگ وارشاد باشد، چه سخنگوی ستاد مبارزه بامفاسد اقتصادی  چه مسئولین دیگر.

 مگر نه این است که مثل وضرب المثل فراوانی ازگذشتگان مابه جامانده یا ازکشورهای دیگروام گرفته شده که دلالت برفرهنگ غنی مادارد، که نمونه ی فراموش شده اش  ضرب المثل "تکرار مادر یادگیری است " می باشد.اگر مسئولی  هرزچند گاه  ازمفسدین اقتصادی سخنی بر زبان می آورد؛ تنها برای حفظ ضرب المثل های  کهن است وما نیز برای این که کارفرهنگی کرده باشیم ضرب المثل"به عمل کاربرآید به سخندانی نیست ."رابر زبانمان جاری می کنیم.