سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی
تاریخ : سه شنبه 90/3/24 | 6:19 عصر | نویسنده : هادی اخوان

اصلاً این از ویژگی کشورمااست که تا اتفاقی منجربه فوت نگردد ، چندنفر سربه نیست نشوند؛کسی فکروذهنش را به کار نمی اندازدکه بایدچه کرد؟یعنی توی این چندسال به ذهن هیچ یک ازمسئولین- به خاطر مشغله ی زیاد- که هیچ ،مردم هم نمی رسید که به صرافت این امر توجه نمایند؛ باید برای ایجاد نشاط درکشورکاری انجام داد، وجلوی خسارت،مسارت را گرفت.

 واگر نبود  افزایش سکته ی قلبی این روزها  به خصوص در  سیاسیون کشور وجاافتادن واژه ی " سکته ی قلبی" در سیاست مملکت ما،هرگز طرح وبرنامه وبودجه ای به تصویب که نمی رسید،عملی ولوکوچک هم انجام نمی گرفت .

 بعد از افزایش ناگهانی" سکته قلبی"، امروز در جراید ماتوفیق زیارت وقرائت جمله وحواشی  زیبایی راداشتیم باعنوان:" 840 میلیارد تومان اعتباربرای ایجاد نشاط اجتماعی اختصاص داده شد." سخنگوی این طرح عنوان داشت برای این که این طرح دقیقاًمورد ارزیابی قرارگیردومعمولاً چندسالی طول خواهدکشید وسرانجامش مثل ادغام وزارتخانه ها نگردد،تصمیم گرفته شد برای ایجاد نشاط وشادی بیش تر واین که مردم بالکل گرفتاری ها ی خویش را فراموش کنند ؛افرادی مخصوص با لباسی شبیه دلقک ،ابتدای میادین ایستاده ومردم محترم را قلقلک خواهند داد. لذا از کلیه عزیزانی که با چنین حوادثی مواجه  می شوند، نه عصبانی گردند ونه به فکرشان خطورکندکه دوربین مخفی توی کاراست،بدانند طرح نشاط اجتماعی آغاز شده است . سخنگوی این طرح بسیارمیمون! ادامه داد: چون این طرح اولین بار در کشور اجرامی شود، تلاش شده به شکل آزمایشی در سه استان برگزار شود وسپس به سراسر کشورتسری داده گردد.

ایشان همچنین درمورد چگونگی اعتبار این بودجه عنوان داشتند برای شادی روح بازماندگان، از جیب مبارک مردم هزینه خواهد شد ومردم با نشاط کامل به دوراز این مسائل ناراحت کننده، به زندگی عادی خویش بپردازند.