سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : پنج شنبه 89/10/2 | 6:14 عصر | نویسنده : هادی اخوان

انواع ارزشیابی :

1-ارزشیابی آغازین(ورودی)

نخستین ارزشیابی معلّم که پیش از انجام فعالیّت های آموزشی اوبه اجرادرمی آید،سنجش آغازین نام دارد.این گونه سنجش برای یافتن پاسخ برای دوپرسش زیر انجام می شود:

الف-آیایادگیرندگان ازپیش بردانش هاومهارتهای پیش نیاز درس جدید،مسلّط اند؟

ب-یادگیرندگان چه مقدار از هدف هاومحتوای درس تازه را ازقبل آموخته اند؟اگرپاسخ هردوسؤال مثبت باشد به آموزش تازه می پردازیم .درغیراین صورت ،برای افزایش آمادگی آن ها تمرین ارائه می دهیم .

2-ارزشیابی تکوینی

بعدازپایان هردرس ،یک آزمون دقیق ومختصر -که حاوی هدف های آموزشی آن دوره است-اجرا می شودتامیزان موفّقیّت یادگیرنده دررسیدن به اهداف آموزشی مشخّص شود.

3-ارزشیابی تشخیصی

این ارزشیابی گونه ای دیگر از ارزشیابی تکوینی است که درضمن آموزش اجرا می شود.هدف این ارزشیابی تشخیص مشکلات یادگیری دانش آموزان در یک موضوع درسی است ومی تواندبه صورت طرح دویا سه پرسش باشد.

4-ارزشیابی تراکمی یاپایانی

این نوع ارزشیابی،تمامی آموخته های دانش آموزان رادریک دوره ی آموزشی (سال-ترم)ارزیابی  می کندوصورت گسترده ومنظم دارد.

برای اجرای ارزشیابی تکوینی وپایانی می توان ازانواع آزمون هابهره برد.

انواع آزمون های پیشرفت تحصیلی

الف-تشریحی

1-آزمونهای تشریحی (انشایی)یابازپاسخ:دراین گونه آزمون هاپرسش شونده درپاسخ دادن به سؤالات آزادی عمل داردومی تواندپاسخ خوررا هرطوری که مایل است ،بپروراندوسازمان دهد.(نوشتن یک زندگی نامه)

آزمون تشریحی محدود پاسخ که آزمون شونده در پاسخگویی به سؤال ها آزادی کامل ندارد،بلکه صورت سؤال اوراناگزیر می کندتاپاسخ های خودرا درچارچوب وشرایط خاص محدود نماید.دراین آزمون ها،آزمون شونده ازنظر مقدارپاسخ وزمان پاسخ گویی محدودیت دارد .

ب-آزمون های کوتاه پاسخ

آزمون های کوتاه پاسخ عبارت اندازمجموعه ای ازسؤال های مختصر که غالباًبرای اندازه گیری هدف های شناختی سطوح پایین به ویژه،دانش مفید هستند.برخی اوقات برای سطوح بالانیزاستفاده می شوند.

پ-آزمون های بسته پاسخ یاعینی (چندگزینه ای):آزمونی است که درآن هم سؤال هاوهم پاسخ هادراختیار آزمون شونده قرارمی گیرد.این نوع آزمون برای سنجش تحقّق مراحل پایین شناخت(دانش ،فهم) مناسب است.