سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران
تاریخ : سه شنبه 90/3/17 | 8:38 عصر | نویسنده : هادی اخوان

این جریان انحرافی یاهرچه می خواهیداسمش رابگذارید؛ راه انحرافی ،مسیرانحرافی یا خط انحرافی .هرچه باشد باید این روزها که بحث داغ محافل سیاسی واقتصادی است به درستی ریشه یابی گردد .هرچند بسیاری از صاحب نظران معتقدند این انحراف طی ماه های اخیر انجام پذیرفته ولی اگر به اصل واساس مسئله دقیقاً بنگریم آن وقت متوجه خواهیم شد ریشه ی چنین انحرافی برمی گردد به  شهریورماه هشتادوهشت. همان روزهایی که وزیر راه استیضاح شد.

ماهم براساس اصل جمهوریت نظام آزادیم به عنوان یک شهروند رأی ونظر خودراراجع به این مسئله ی  انحراف ذکرکنیم شایدموردپسند قرارگیرد.هزار تیر نظر زهرسوکردم رها/باشدکزآن  میان یکی کارگرشود.

این انحرافی که این قدر به آن تأکید می کنند، باید این روزها با حضور متخصصان ایرانی وخارجی مورد ارزیابی قرارگیردونظرآنان نیز شنیده شود .بنده به عنوان صاحب نظر درمورد مسایل اقتصادی وزیر بنایی اعلان می دارم که آقای مشایی دراین امر به هیچ عنوان دخیل نبوده است .این انحرافی است که مجری طرح و مسئولین مربوطه باید پاسخگوباشند.

این باردوم است که بعداز شهریور هشتاد وهشت تونل مترواصفهان !انحراف پیدا می کند وکسی هم جوابگونیست .آن هم درنزدیکی سی وسه پل .چه عیبی دارد مهندسان خارجی به خصوص مهندسان چینی نظری ،پیشنهادی بدهند تا این انحراف  تونل که ازآن به جریان انحرافی نام می برند؛ برای سومین بار تکرارنشود!!!!