سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت
تاریخ : چهارشنبه 90/4/1 | 12:50 عصر | نویسنده : هادی اخوان

هرچه آن سال ها دادوفریادزدیم وگلوی مبارکمان رابرای پیشرفت کشورجردادیم وامروزه به خاطرهمان فریادها سرطان حنجره گرفته ایم ؛که آقایان برای تصدی پست وزرات نیروآقای خاموشی رابرنگزینید؛ که ایشان باتوجه به نام نامیمونشان ! برای این کار مناسب نیستند وماشاهدخاموشی های طولانی خواهیم شد،کسی برای حرف بنده تره ای خردنکرد وحتی کاربه جایی رسیده بودکه می خواستند بنده را سربه نیست سازند واصطلاح نفوذی دشمن  را برای من حقیربرگزیدند.وچند سال هم زندان. که اگرنبود وساطت بعضی ازآقایان الان می بایستی توی زندان های کشور آب خنک می خوردیم .

اکنون پس ازآن سال های متمادی، رسیدند به حرف بنده ی حقیرگردن شکسته، که اگرآن سال ها آقای خاموشی رابرای تصدی وزارت نیروبرنمی گزیدند؛ اکنون شاهد پیشرفت بسیار زیاد کشوربودیم.

اخیراً رئیس سازمان انرژی اتمی کشور،آقای محمدقنادی رابه عنوان معاون چرخه ی سوخت منصوب ساختندکه به نظربنده بهترین ومناسبت ترین شخصیت برای پخت کیک زرد می باشد.امروزکه کشور مان قصد تولید انرژی هسته ای باحجم بالادارد، باید از چنین افرادی استفاده نمود. وباتوجه به سابقه ی آقای قنادی درپخت وپزکیک زردوتولیدانواع کیک ها،شاهد خودکفایی در تولیداین محصول مهم اتمی خواهیم بود .وبایدبه آقای رئیس سازمان به خاطراین انتخاب بجا تشکرنمودودست مریزادگفت.