سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : شنبه 90/3/14 | 10:57 صبح | نویسنده : هادی اخوان

نمی دانم که چه برمخممان آمده که مثل بعضی ازآقایا ن شدیم ؛هرچه راامروزمی گویند به گوش جان می سپاریم ،فردای آن روز،به کل فراموش می کنیم که حضرت عالی ویافلان مقام چه گفته بود.شاید علتش هم خیارهای فرنگی باشدکه مخفیانه وارد کشورمان شده وتاچندنفرنمیرند؛اعلام نمی کنندکه چنین خیارهایی واردشده است.درهر صورت برآن شده یکی ازمطالب نماینده ی فرهیخته یمان آقای توکلی در مجلس ،که دراین چندسال بامخالفت با طرح ولوایح مختلف ،چهره ی کارتونی یکی ازبازیکنان  گالیله که می گفته"من می دانم  این دفعه کارمن تمومه"رادر اذهان مردم زنده نموده است وبه منظورارج نهادن به شخصیت اوجمله ی  قصار" ازآزادی وفسادستیزی بیش تر حمایت کنید."راپنجاه بار باخط نستعلیق شکسته بنویسم ودر مخیله ی خویش گنجانده ،آن راسرلوحه ی زندگی خویش قراردهم.

به هرشکل، مخاطب آقای توکلی سران کشورهای دیگرنبوده،که باتأکید" بیشتری "آن رااذعان داشته است .حتماً مخاطبانش مردم عادی  کشورمان بود ه ا ند، که باید به مقامات انتقال داده شود؛که تاکنون زحمات زیادی  درفسادستیزی! انجام داده اند! این بار" بیش تر"گردد.که اینجانب حتماًاین کارراخواهم نمود!