سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
تاریخ : شنبه 90/3/7 | 9:0 عصر | نویسنده : هادی اخوان

از قدیم الایام حق بنده رانوش جان فرموده ویک لیوان آب خنک هم روش. این روزها که همه چیز، به سرعت برق درحال افزایش است ناگهان توی جراید امروزخواندیم که"طلاق درکشور در همین چندسال 15درصد افزایش داشته است."

اکنون که کسی سراغی ازمانمی گیرد خودبه گوشه ای خزیده وبااعداد ومهره های چرتکه ،علت امرراموردمداقه قرارداده وبه اهل وعیال وصیت نموده که بعداز فوت، اگر کسی علل این امرراازشماخواسته ، بدون هیچ گونه مضایقه ودریافت وجه به جراید سپرده تاهمه به عظمت فکری وعقلی ماپی ببرند ؛ وبدانند چه گوهری ی راازدست داده اند. وبدانیدوضع مالیتان هم دگرگون خواهد گردید وخدای ناکرده سکه های پاداش را چون دختر فردوسی پس نفرستید که توی تاریخ خوبیت ندارد .سکه ها رادرجایی ذخیره کرده که قیمت آن درچندسال بعدبه فلک می کشد.

اکنون که زنده ایم ؛اهل وعیال که اکثرشان فوق لیسانس ولیسانیه ی بیکارند مدرکشان راهم دردانشگاه  های دولتی أخذ نموده اند ؛خداخدا می کنندتا بنده هرچه زودتر به ملاقات معبود رفته، تااین بیچاره ها ،پس از کشف این جانب  توسط مقامات، به نان ونوایی برسند.وبه قول دوستان ماییم همچون مرواریدی دردل صدف کج وکوله ای که سال هابسته مانده.همین قدر رااگردرمورد خودمان نگفته بودیم قلبمان ازبغض می ترکیدومنفجرمی شدیم ودست وقلممان به کارنمی افتاد.

در کنارمطلب ذکرشده توی همین جراید امروز مشاهده نمودیم که" برخی افزایش قیمت هابه دلیل رشد قیمت های جهانی است." ما هم برهمین اساس، این کشف تازه راکه تازگی نداردوده ها سال است مدشده وازسلف  خودبه ارث برده ،چون خلف صدق، با پاک کردن صورت مسئله  ونسبت دادن به سویی ،آن طرف آب هاوخشکی ها، با ضمیری روشن اذعان می داریم که:" افزایش طلاق درکشور به دلیل رشد طلاق در سطوح جهانی  بوده است. "لذا مردم شریف وخانواده های محترم ،بدون هیچ دلواپسی واسترسی به امور محوله پرداخته وخیال مبارکشان تخت تخت باشد که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد .وبا دوسه سمیناردرباب طلاق وتشکیل وزرات خانه ی " ازدواج وطلاق" وادغام آن دروزارت مسکن وشهرسازی !بر مشکل فائق خواهیم آمد.