سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یکشنبه 90/2/11 | 11:12 عصر | نویسنده : هادی اخوان

فارسی وان که دراین چندسال باسریال های عاشقانه، به خانه های بسیاری ازایرانیان راه جسته است ؛تلاش کرده با فیلم های عشقی  بنیان خانواده ها را نشانه رود وآن راازدرون تهی سازد .

مدیران این شبکه که ادعای اسلام ستیزی نداشته اند ودرموج مخالفت های  داخل کشور تلاش نموده اندبا براهینی چند خودراازاتهامات وارده ،مبرا نشان دهند ؛این بار باپخش سریال "همسان" به شکل گسترده تر ومشخص تری اعتقادات مذهبی  مسلمانان رانشانه رفته اند.

دراین سریال که درکشوراسلامی تهیه شده ،تلاش گردیده با زیرکی تمام عقاید مسلمین رابه تمسخربگیرد .افرادی که ازآمریکا به این کشوراسلامی مهاجرت نمودند با محدویت جنسی که بین مرد وزن دردین اسلام وجوددارد، شوکه ومتعجب می شوند وچنین می خواهد به بیندگان القا کند که زن درجامعه ی اسلامی وسیله ای بیش نیست .

دریکی ازقسمت های سریال زن خانه، به دختری که عاشق پسری شده خطاب می کند که اگر پدرت  ازموضوع اطلاع یابد، این حق راداردکه توراسربه نیست کند .درجامعه ی اسلامی زنان هیچ اختیاری ازخودندارند واین پدراست که مشخص می کند با چه کسی ازدواج کند وباچه کسی ازدواج نکند .وازسال ها پیش  ازدواج دختر باپسرمورد نظر مشخص ومعین شده است .

این شبکه  با پخش فیلم " سفری دیگر "که اکنون پخش مجدد آن راآغازکرده ،می خواهد نشان دهد که زنان آلت دست مردان هستند .واین که مرد توانایی ارتباط با زنان مختلف رادارد وهمین طور زن نیز می تواند به راحتی با مردان  خوش اندام رابطه برقرارکند.

در مقابل هجمه ی گسترده ی شبکه های ماهواره ای متأسفانه صداوسیما ی کشورمان نتوانسته است در جذب توده ی مردم موفق باشد .هنگامی که یک شخص با سرمایه ی اندک می تواند بابرنامه ریزی وپخش فیلم وسریال های متنوع  افراد زیاد ی راجلب کند چرا صداوسیمای کشور بااین همه گستردگی وسرمایه نتوانسته چنین کار ی راانجام دهد؟ امیداست صداوسیما با نگرش به واقعیت ها ونیاز نسل جوان بتواند از توجه به ماهواره  که دراین چند سال رشد فزاینده ای دربین خانواده هاداشته است؛بکاهد.