سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : دوشنبه 90/3/30 | 8:6 عصر | نویسنده : هادی اخوان

گاهی وقت ها این روزنامه ها تیترهایی می زنند که برای یافتن پاسخ آن باید به عقل وشعور جمعی رجوع نمود وکارهرکسی نیست که تنهایی به آن پاسخ صحیح دهد.امروزروزنامه جوان تیتر زدند "موضوع استیضاح صالحی چیست؟" خوب حتماًسردبیر محترم پاسخ چنین سوالی را نمی دانستندکه ازمن وشما پرسیدند .ما ابتدا برآن شده که سپربیندازیم ولی با کنکاش وبه این دروآن زدن وازذکاوت سیاسی خودمان بهره جستن؛ توانستیم پاسخی درخور بیابیم  که به نفع آقای صالحی تمام شود. برای جلوگیری ازتشویش اذهان عمومی آن را دروبلاگمان قرادادیم.

چند فرض برای استیضاح نشدن ایشان متصوراست:

1-واقعاً استیضاحی درکارنیست.

2- مجلس قصد مزاح دارد.

3-یک چیزی حالا گفتند!

4-نمایندگانی قصد مطرح شدن دارند.

دراین که موضوع استیضاح چیست؟ چند فرض متصوراست:

1-زبان خارجه اش مطلوب نیست.

2-وزارت خارجه با تحصیلاتش بی ربط است.

3-کسی را بدون مشورت مجلس جایی گمارده است.

اگرواقعاًبحث استیضاح جدی باشد چند فرض به وجودخواهدآمد:

1-     استیضاح وزیر رأی خواهدآورد.

2-     استیضاح رأی نخواهدآورد.

در صورت درستی گزینه ی اول آقای صالحی،  وزیر نفت وگرنه مشاور رییس جمهور خواهدشد .درصورت درستی گزینه ی دوم به جای آقای صالحی ،وزیرکشور استیضاح خواهندشد.

در آخر به این نتیجه ی کلی می رسیم که درهرصورت کاربرای آقای صالحی درپست های مختلف مهیااست وجای نگرانی وجودندارد!