سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : دوشنبه 90/2/26 | 5:36 عصر | نویسنده : هادی اخوان

به نام خداوندجان وخرد                    کزاین برتراندیشه برنگذرد

خداوندنام وخداوندجای                     خداوندروزی ده ره نمای

خداوندکیهان وگردان سپهر                 فروزنده ی ماه وناهیدومهر

زنام ونشان وگمان برتراست                نگارنده ی برشده پیکراست

به بیندگان آفریننده را                         نبینی،مرنجان دوبیننده را

نیاید بدونیز اندیشه راه                       که اوبرترازنام وازجایگاه

سخن هرچه زین گوهران بگذرد            نیاید بدوراه جان وخرد

خردگرسخن برگزیند همی                    همان راگزیند که بیندهمی

ستودن نداندکس اوراچوهست                 میان بندگی راببایدت بست

خردراوجان راهمی سنجد اوی                دراندیشه ی سخته کی گنجداوی؟

بدین آلت رای وجان وزبان                     ستودآفریننده راکی توان؟

به هستیش باید که خستو شوی                 زگفتاربی کاریک سوشوی

پرستنده باشیّ وجوینده راه                       به ژرفی  به فرمانش کردن نگاه

توانابودهرکه دانابود                               زدانش دل پیربرنابود

ازاین پرده برتر سخن گاه نیست                  زهستی مراندیشه راراه نیست