سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
تاریخ : یکشنبه 89/10/12 | 9:39 عصر | نویسنده : هادی اخوان

به نام خدا    نام ونام خانوادگی.............................  آزمون زبان فارسی (3) علوم تجربی وریاضی                                                     دبیرستان ثامن الائمه ی سرخ رود       زمان  70 دقیقه

  • 1- الگوی هجایی "آمد" رابنویسید.(5/.)
  • 2- گروه اسمی "نو ظهور انسان آن "را با توجه به قواعد هم نشینی اصلاح کنید.(5/.)
  • 3- چرا جمله ی زیر در زبان معیار کاربرد ندارد ؟(5/.)

 "دانش آموزان با حوصله ی تمام به سخنان دبیرشان گوش داد."

4-متن زیر رابخوانیدوبه سوالات آن پاسخ دهید.

" انسان های متدین در زندگی موفق ترند. نور خورشید از سخنانش به وجد آمد."

الف- هجایی بنویسید که مطابق الگوی هجایی صامت+مصوت+صامت است؟(5/.)

ب- چرا کاربرد واژه ی "متدین" در زبان اشکالی ندارد؟(5/.)

ج- چرا جمله ی آخر در زبان اشکال دارد؟(5/.)

5- با توجه به عبارت زیر، به سوالات داده شده پاسخ دهید.

"او نامه ی بچگانه اش رابرای دوست مهربان فرستاده بود."

الف- جمله ی فوق دارای چند واژه است؟(5/.)

ب-یک تک واژوابسته ی اشتقاقی بنویسید.(5/.)

ج-"در گروه های اسمی فوق هسته کدامند؟(5/.)

د-جمله ی فوق دارای چند تک واژاست؟(5/.)

6 - با توجه ی به جمله ی"تو غذا را با عجله می خوری" به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف-فعل جمله را به مضارع مستمر تغییر دهید.(5/.)

ب-گونه ی مودبانه ی فعل جمله را بنویسید.(5/.)

ج-کدام گروه اجزای اصلی جمله نیست؟(5/.)

جمله ی"در این دنیای فانی چگونه خودت را بزرگتر از دیگران می دانی ."

الف -اجزای جمله را در نموداری نشان دهید.(1)

ب-نوع متمم به کار رفته را بنویسید.(5/.)

 

7- در جمله ی "هر چه ارزان تر بهتر"کدام یک از اجزای جمله حذف شده است؟ با چه قرینه ای (5/.)

8- در جمله ی" حافظ ،غزل سرای قرن هشتم شهرت جهانی دارد."

الف- چرا نمی توان نهاد جمله راحذف کرد؟(5/.)

ب-فعل جمله مرکب است یا ساده؟(5/.)

9- جمله ی "دست ها بالا" چند جزیی است؟اجزای آن را در نموداری نشان دهید.(1)

 

10-گذر  جمله ی "او به خانه رفت" چیست ؟(5/.)

 

11- فعل "آمد"را در دو جمله ی متفاوت ازنظر معنایی بنویسید.(5/.)

 

12- با توجه به جمله ی زیر

 

"گلستان توسط سعدی نوشته شد"

الف- جمله ی فوق را ویرایش کنید.(5/.)

ب-دلیل نادرست بودن آن چیست؟(5/.)

 

 

ج- ویرایش جمله ی فوق مربوط به کدام نوع ویرایش است؟(5/.)

13- کدام یک از انواع نوشته ها حاصل تاملات درونی است؟(5/.)

14-عام ترین ورایج ترین راه تشریح چیست؟(5/.)

15-با توجه به عبارت زیر

"اصلاحگر بود یاقدیس یا سیاستمداری بی پروا؟ گاندی اصلاحگر انقلابی بود.مردی لاغر

 اندام  که در هندوستان دیده به جهان گشود..."

الف- این نوشته به چه شیوه ای نگارش یافته است؟(5/.)

 

ب- این نوشته چگونه آغاز شده است؟(5/.)

 

16--در چه صورتی زندگی نامه سهم خود را در پژوهش های تاریخی وفرهنگی حفظ می کند؟(5/.)

 17-چه مواردی به زندگی نامه اعتبار می بخشد؟(5/.)

 

18- بیت زیر را باز گردانی کنید.(1)

"جهان دیده ای گفتش ای بلهوس          تو راخود غم خویشتن بود وبس "

 

19-شکل درست همزه را در کلمات زیر بنویسید.(5/.)

                  ر/ء/سا           اشم/ء/زار

20- در کلمات زیر ،کلماتی راکه از نظر املایی نامطابق است، مشخص کنید .(5/.)

      اجتماع-     بزرگ تر-  زنبور-   تقریری-

22- نوع" واو"در واژه ی" خوار" چه نام دارد؟(5/.)

 

متن زیر را بخوانید وبه پرسش های آن پاسخ دهید.

"من بعد ستور کتاب را باید خواند .هر چند فَِراغ دوستان سخت است باید آن را تحمل کرد.نامه ای از دوستم رسید که خویش  سحرگاهان خواندمش وبسیار شاد شدم."

الف- در متن چند غلط املایی وجود دارد ؟درست آن هارا بنویسید.(5/.)

ب-نوع "ان " رادر دو کلمه ی دوستان وسحرگاهان بنویسید؟(5/.)

ج- در کدام واژه فرآیند واجی ابدال وجود دارد؟(5/.)

 

 

 

 

         

 

                                      به امید آن روز    طراح "هادی اخوان"