سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یکشنبه 89/10/12 | 9:42 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

نام ونام خانوادگی:                         باسمه تعالی            آزمون تاریخ ادبیات 2 سال سوم انسانی

دبیرستان شهدای ملاکلا                                                                    زمان: 50دقیقه

  • 1- کدام اثر جامی به پیروی از گلستان نوشته شده است ؟5/.
  • 2- وازه کلیدی ادبیات قرن بیستم چیست؟5/.
  • 3- نام دیگر کتاب عشاق نامه چیست؟این کتاب درچه زمینه ای است ؟1
  • 4- سیف فرغانی از قالب قصیده به چه منظور بهره برده است؟1
  • 5- ویژگی نثر قایم مقام را نام ببرید؟1
  • 6- چرادرعصرصبا گرایش به شعر در بین طبقات پایین کاهش یافت؟1
  • 7- مثنوی بزم وصال از کیست؟وبه پیروی از کدام اثر پدید آمده است؟1
  • 8- درباره مفهوم وطن در ادبیات عصربیداری توضیح دهید.1
  • 9- مضامین شعری ادیب الممالک راچه موضوعاتی تشکیل می دهد؟1

10-مسمط یاد آر زشمع مرده یادآر از کیست و به چه منظوری سروده شده است ؟1

11- دو تن از شاعران سنت گرای عصر بیداری رانام ببرید.5/.

12-درباره ی تصنیف سازی عارف وامتیاز تصنیف های او توضیح دهید.1

13-در جریان کهنه ونو سنت گرایان چگونه عمل کردند؟1

14-نخستین نظریه پرداز شعر نو که بود؟5/.

15-نخستین منظومه نیما چه نام دارد؟ودر چه قالبی است؟1

16-شعر ققنوس ازنظر شکل وبیان ودرون مایه چه خصوصیتی دارد؟1

17-شیوه تلفیقی وسبک قصاید پروین اعتصامی راشرح دهید؟1

18-چرا شهریار راشاعرشکوه روستانام نهادند؟1

19-درمورد تاثیرپذیری امیری فیروزکوهی ازصائب توضیح دهید؟1

20-عناصر سازنده ی مدرن یا ماقبل پست مدرن را بیان کنید.1

21-مخضرم به چه گروهی گفته می شد؟1

22-دو جریان جدید ادبیات داستانی عرب را نام ببرید.1