سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : چهارشنبه 89/9/24 | 1:50 عصر | نویسنده : هادی اخوان

            به نام خدا    نام ونام خانوادگی ................................    آزمون ادبیات (3)                         سال سوم رشته ی ریاضی وعلوم تجربی 

  دبیرستان ثامن الائمه سرخ رود           زمان 70 دقیقه          نام دبیر :هادی اخوان

 

  الف-عبارات ،مصراع ها وابیات زیر رابه نثر روان برگردانید .(6نمره)

   1- هم شرع خزیده در پناهت (25/.)

   2--هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است .(25/.)

  3-ومن خیر خیر جواب می آوردم (25/.)

  4- صبح دو مرغ رها /بی صدا /صحن دو چشمان تورا ترک کرد .(5/.)

 5-خسوف های کژخیم شکوهش را به ستیز بر می خیزند.(5/.)

 6- جبه ای داشت حبری رنگ با سیاه می زد خلق گونه .(75/.)

 7-و امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید .(75/.)

 8-تو سر چهار شاه را خوردی این قدر مهمل گفت که سررشته ی امور از دستمون رفت.(75/.)

9-زنیرنگ زالی بدین سان درست              وگرنه که پایت همی گور جست(1)

 

10-گفت به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم دامنی پر کنم هدیه ی اصحاب را (1)

ب- معنای لغات مشخص شده رابنویسید (2)

 مدیر مدام پاپی می شد .نصف تنش لمس شد. بانگ وهزاهز وغریو برخاست .در باب حشمت وتضریب بوسهل زوزنی سخن رانده است . فرض است فرمان بردن از حکم جلودار .گاه گاه شیهه ی چند اسب  ناشکیب سکوت دشت را درهم           می شکست .در ناحیه ی شقیقه اش یک سوراخ دیده می شود. پس در

سر تا سر قلمرو خود چاووش در داد.   

 

ج-  ابیات  ومصراع های زیر را کامل کنید (2نمره)

 چه مبارک سحری بود وچه فرخنده شبی     .......................................

 با ساربان بگویید احوال آب چشمم              .......................................       

 

سعدی به .........مهری نشسته بر دل   /     بیرون نمی توان کرد الا به.........هاتف آن روز به من مژده ی این ....... داد    /           که بدان جور وجفا صبرو..........دادند

 

 

  د- به خود آزمایی های زیر پاسخ مناسب دهید . (3نمره)

 

 1-پیام محوری داستان گاو رابیان کنید .(دو مورد کافی است) (5/.)

 2-درترکیب "گل دسته وفلک "چه ایهامی وجود دارد ؟(5/.)

 3-هدف بیهقی از آوردن حکایت های مناسب در خلال حوادث چیست؟(5/.)

 4-آیا می توان شعر بانگ جرس را نوعی حماسه دانست ؟چرا؟(75/.)

 5- تزارپاسخ پرسش های خود را چگونه از راهب دریافت کرد؟(5/.)

 6-کار کمال الملک در برابر قلیچه یار محمد نشانه ی چیست؟(25/.)

 

ک- به سؤالات دانش های ادبی تاریخ ادبیات و بیاموزیم پاسخ مناسب دهید(3نمره)

 

 1-درداستان رستم واسفندیار زمینه ی خرق عادت  کدام است؟ (5/.)

 2-در متن زیر از کدام زاویه ی دید استفاده شد؟(5/.)

 " زن مشدی با فریاد می گفت : وای وای وای خاک به سرم شد خاک به سرم شد..."

 3- نام دیگر کتاب بیهقی چیست؟(5/.)

 4-پدید آورندگان آثار زیر چه کسانی هستند؟(5/.)

   الف- خون خورشید                    ب-رستاخیز

 5-در بیت زیر دو آرایه بیابید (5/.)

  "وادی پر از فرعونیان وقبطیان است         موسی جلو دار است ونیل اندر میاناست "

 

6 - دوکلمه نام ببرید که با هم جناس ناقص داشته باشد؟(5/.)

 

 

     

 

 گ - به سؤالات درک مطلب پاسخ مناسب دهید .(4نمره)

1-با توجه به عبارت "وظیفه ی روزی به خطای منکر نبرد"  به کدام صفت خدا اشاره دارد ؟(5/.)

 2- مفهوم مصراع دوم بیت زیر چیست؟(5/.)

 "که ایرانیان را به کشتن دهم         خود اندر جهان تاج بر سر نهم"

 3-درعبارت "علف نایافت ستوران لاغر ومردم روزه به دهن درراه"مقصود از روزه به دهن چیست؟(5/.)

 4-     در بیت "فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید/تخت ونگین از دست اهریمن بگیرید" 

 الف- مقصود از خانه چیست؟(5/.)

 ب- مقصود از تخت ونگین چه می باشد؟(5/.)

5- با توجه به مصراع های "شب دو صف از یاکریم/ بال به بال نسیم/ از لب دیوار دلت /پر کشید"

   الف- مقصود از "لب دیوار دل "چیست؟(5/.)

  ب- مقصود از "دو صف یا کریم "چیست؟ (5/.)

 6-در عبارت " بوی گلم چنان مست کرد که دامن از دست برفت"مقصود از بوی گل چیست ؟ (5/.)

 

                                                                                                 پیروز باشید