سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : سه شنبه 94/9/10 | 10:1 عصر | نویسنده : هادی اخوان

برادر بزرگوار، سلمه اله-

از محضر حضرتعالی مستدعی است ؛ ازآن جا که  بازارنظرات وتهمت ها به یکدیگر درمورد دکل نفتی گمشده 87میلیون دلاری وزرات نفت، داغ داغ است وخلأ نظرات شما دراین بین ملموس می باشد ؛لطف فرمایید باجمع بندی موضوع وفکرت کافی وشافی، اقلاً نظرخویش را بیان داشته وبا ارشاد ،راهکاروطریق مشخص ،معلوم بفرمایید تابفهمیم موضوع چی به چی است وچگونه ختم به خیر خواهد شد؟

 

                                                                                                    قربونتان بروم!

جواب

 

برادربزرگوار-

 

احتیاطاً بایدعرض کنیم که باتوجه به اصول مدیریت عصر سلوکیان! وضرب المثل های به جامانده از آن عصر ،چون "شتردیدی ندیدی"و "کی بودکی بود ،من نبودم" موضوع مربوطه چنان ختم به خیرخواهدشد که نه سیخ بسوزد،نه کباب !وازآن جاکه احادیثی از ویکتورهوگومانده بااین مضمون ،قال ویکتورٌ :"شلوغ کن تااصل موضوع فراموش شود."وباتوجه به نظرات مختلف مسئولین که فرمایش هوگو رامدنظرداشته اند ،که دراین بین وزیرنفت پیشین ،وزیرحال  رامتهم نموده،و وزیر نفت حال، آقای زنگنه  نیزسخنان ایشان راکذب دانسته وخواستارپیگرد قانونی شده توپ را به زمین وزیرسابق پاس داده  است.

رییس بازرسی کل کشور،نیز دراین ایام وموضوع بیریخت !وزیراقتصاد گذشته رادلال پنداشته ،ایشان نیز وزارت علوم حال رامقصردانسته اند .نمایندگان مجلس نیزبرای خالی نبودن عریضه وبراین باورکه مجلس بررأس امور است وزیرفرهنگ  را متهم دانسته اند .روزنامه های اصولگرا ردپای جریان فتنه رادراین اختلاس عظیم کشف وآن را کشف قرن نامیدند! .یکهویی وزیرنفت سابق ازادعای خویش 180درجه برگشته ونفوذ رابه زبان ساری نمودند . بنابراین چرخی زده وقرعه فال نیز به نام فرزند مهاجرانی ازهمه جا بی خبر!افتاده است .فرزندشان فرمودند:دکل به این بزرگی رادرسته قورت دادند بنده باید جوابگوباشم .

عن قریباً دراین شلوغی بازار،اظهرمن الشمس است که کارمندمادرمرده ی  بانک صنعت ومعدن  شعبه ی بلوارشهرستان فومن ،متهم اصلی شناخته خواهدشد وبه حبس ابد چندین ماهه! محکوم گردیده تا بالکل آب ازآسیاب بیفتد.همچنانکه دربررسی پرونده های این چنینی بخصوص اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی همه چیزختم به خیرشد واصل موضوع واصل پول ،فراموش گردید ،فلانی درکانادا دارند کیفشان رامی برند!!!!!

 

خواهشمنداست خیالتان ازاین موضوع تخت تخت باشد وبیهوده حرص وجوش نخوریدکه برایتان خوب نیست .مگر مرض داریدکه مارا دراین موضوع درگیر می کنید ؟!(نمی دانیم چرایک دفعه خلقمان به هم ریخته)                      قربونتان!