سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : سه شنبه 94/5/6 | 9:56 عصر | نویسنده : هادی اخوان

درمورددکل نفتی گمشده دردولت قبل ،حرف واحادیث مختلفی بیان شده ولی هنوز که هنوزه اثری ازآن یافت نگردید که نگردید ویواش یواش دارد به بوته فراموشی سپرده می شود . به قول معروف دکل دیدی ،ندیدی .اما دراین میان تیرتهمت بدون توجه به مطالعه ی آثار قدما به بابک زنجانی روانه گشت ولی ایشان لب فروبسته وبه این همه تهمت که؛ ایشان درمفقودی دکل دستی داشته وپولش را نوش جان کرده اند ؛سکوت اختیار نمود ه وباایما واشاره به کتاب تذکره الاولیا ی عطار اشاره کرده اند .ماهم براساس تنویرافکارعمومی به کتاب عطار مراجعه وبرمایقین آمد که بیگناهی به زندان افکنده شده ! حق بابابک است .

درتذکره الاولیا عطاردرموردبابک آمده است:

"آن متمکن هدایت ،آن پیشوای راستین اقتصاد،آن مقتدای علم سیاست ،آن آفتاب کرم و جود واحسان ،آن رفته به اروپا وسراسر جهان ،آن جوان رعنای طریقت گرفتار دراوین ،بابک زنجانی، ازبزرگان طریق اقتصاد بوده ویدی عظیم درفروش نفت دولتیان داشته است .گویند درچندین کشور سرمایه داشته به طوری که اقتصاد کشور بدان وابسته بود.ازچندپیر تهران وتبریزبهره هابرده وخرقه راازدست مبارک عارف بزرگ ،شهرام جزایری برتن بکرده !همیشه نظرداشتی به اندر میلیارد ها دلارویورو وریال را به دیده حقارت می نگریست!

نقل است درطرحی از طرح های بزرگشان ،شکافی اندربناهای شهربیفتاد شکایت نزد قاضی ببردند .اوگفت به والله همه را به چندین برابر قیمت خواهم خرید ،دست درازکرد ومیلیاردها یوروبریخت. همه انگشت به دهان شدند به کرامت ایشان ودانستند پول چه ها می کند،غائله بخوابید .

یکی ازاوبپرسید ای بابک، چونی؟گفت:نان عرق خویش می خورم ونفت می فروشم .پرسید:پس پول میلیاردها دلارویورو چه شد؟گفت:اسرار اقتصادرا نه تودانی ونه من ،درگوش آن مرد چیزی بگفت که آن مرد نعره ای بکشید وبه بیابان بگریخت.

نقل است  درکشتی نشسته وباتنی چندازنمایندگان مجلس عزم اروپا کرده تبلیغ دین اسلام بکردی .غلغله بیفتاد که دکلی گم گشت.گفتند:کاربابک است.گفتند بیار

گفت:دکلی ندارم وندیده ام.

چندانش بزدند که هوش ازاوبیرون رفت.چون به هوش آمد گفتند :دکل گمشده بیاور.گفت :ندارم .بازچندان بزدنش که بیهوش شد.

چون به هوش بیامد گفتند :پایش گیریم ودردریااندازیم.ناگهان هرچه درآب نهنگ بودی همه سربرآوردند هریکی دکل نفتی دردهان گرفته .بابک روی فراکرد وگفت :هردکلی می خواهید برگیرید .

چون چنین بدیدند درپای اوافتادند .ایشان تافنلاند روی آب برفت تاناپیداشد.

روایت است که فرمود :دنیا زندان مومن است ،تازندانی نشود خالص نگردد. "