سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی
تاریخ : چهارشنبه 94/4/31 | 12:9 عصر | نویسنده : هادی اخوان

کدخدای محله مان که معرّف حضورتان هستند بااین که ازاصولگرایان سرسختند ومی توان ایشان راهمردیف کوچک زاده ،بذرپاش نادران و...قرارداد ،بااین وجود گاهی ازایشان حرف هایی درزمی کند که آدم به این تقسیم بندی جناحیشان شک می کند.زمانی که عصبانی می گردد دیگر هیچ کس جلودارشان نیست. عنان اختیارازکف بداده وخوب همه چیز را می زند داغون می کند.اطرافیان نیزدرهنگام سخنشان سرمی جنبانند ونیش خندی ازخودشان درمی کنند که شاید چنین نباشد.

همین دوسه روزپیش که یکی ازافرادباسواد ده رفته بود شهروروزنامه ای باخودآورده که سرتیترزده بود "وزیر:اتومبیل داخلی ارزان نخواهدشد."تاچشم عقاب گونه ی کدخدا به این تیتر افتاد؛ مانند آتشفشانی منفجر شدند وهمه راانگشت به دهان .چنان دادوفریاد می کرد وکف می نمود که کف چون گدازه های آتشفشان چندین متربه بیرون پرتاب می شد وکسی هم کاری جزسکوت نداشت.

"به سرتان بخورد،دیگرشورش رادرآوردید .بس کنیددیگر!دیگربازچه بهانه ای دارید .دیروز بهانه تان جنگ بود امروز توافق هسته ای .مگر ماانسان نیستیم؟ تاکی سختی ومشقت .خودتان توی ماشین های چندین میلیونی ومیلیاردی  می نشینید دیگر کجا دانید احوال غرق شدگان را.اتومبیل، اتومبیل می کنند خیال کردند دارند بنزوبی ام وی می سازند وتحویل مردم می دهند.یک تارسبیل الاغم را به صدتا اتومبیل داخلی عوض نمی کنم.بااین آهن پاره ها دارند خون مردم رامی مکنند .مرده شورتان راببرد بااین اتومبیل های فکستنی!!....."

بعضی ازحرف های تند ایشان راکه با سیاست های اقتصاد مقاومتی همخوانی نداشت وهمردیف سخنان شبکه های خبرپراکنی !بی بی سی وvoa   بوده راحذف نمودیم .درهرحال ایشان بدجوری عنان ازکف بداده وکولاک کردند وسخنان ایشان چون بمبی منفجرشد وچندروزی نقل محافل روستا های اطراف بود.