سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : دوشنبه 92/4/31 | 11:51 صبح | نویسنده : هادی اخوان

 

شرط جدیددولت برای افزایش 10هزارتومانی حقوق کارگران(مطبوعات)

ازآنجاکه کارگران بزرگواردر رفاه کامل به سرمی برند وازتمامی امکانات زندگی بهره مند هستند لذااگر ذره ای درزندگی باروح حساسشان کمبودی احساس نمایند ،بیهوده وبی جهت به زمان وزمین به خصوص دولت کریمه گیرمی دهند که ای دادوبیداد ،وای عدالتا!!! که چیزی بایدبرحقوقمان بماسد.

خیال کردند این جا سرگردنه است وکشورقانون ندارد! بیایند یقه ی مبارک دولت رابفشارند وبگویند:افزایش حقوق.تهدیدکنند، فلان می کنیم وبهمان .همین دوسه ماه پیش به حقوق شان اضافه گردید .به جای دست مریزاد چوب لای چرخ دولت می گذارند ونمی گذارند،کارشان به جلوبرود.

اگرآن روی آمارجهانی رابنگریم به سندیت سازمان های جهانی پی خواهیم برد که سطح زندگی کارگران کشورمان برابراست باپزشکان کشورسویس! چه دردشان است؟رفاه بیش ازاندازه دلشان رازده؟!ولی احسنت وبارک اله به این همه هوش وذکاوت دولتیان که صدحیف ودریغ ودرد وکوفت که عمردولت همچون گل باغ زودزود درحال پایان است.چنان به زیروبم قانون واقفند که شیطان هم انگشت به دهان شده!آدم را ازلب چشمه تشنه برمی گردانند طوری که همین طور هاج وواج می مانند!!

خوب می گویید چه طور؟ دولت کریمه شرطی برای افزایش حقوق آن هم برای ده هزارتومان گذاشته .بله ده هزارتومان !داد دیگران رادرآورده :چه خبراست مگر ؟کارگران مرفه وبی درد فارغ ازخرابی بازار وتحریم همین طور فشارمی آورند! دولت ازکجا پیداکند؟ ایثارنموده! 10هزارتومان تقبل کرده برای این که حقی ضایع نگردد وعدالت به درستی اجراشود،شرطی محکمی هم گذاشته تا کسی من بعد به فکرافزایش حقوق توی وسط سال نیفتد.مگرکارگران زحمتکش کشورهای دوست بنین ،گابن ومادگاسکاروتانزانیا چه قدرحقوق می گیرند؟!

اماشرط دولت:...پیرودرخواست جمع کثیری از کارگران زحمتکش ازدولت کریمه وفخیمه دربالارفتن حقوق ماهانه ،کارشناسان باهزاران ساعت کارکارشناسی وجمع آوری صدها صفحه مدارک ، به این نتیجه رسیده، تنها افزایش حقوق شامل کسانی می گردد که کلیه شان دوکیلو سنگ داشته  وقطر سوراخ دماغشان 15 سانت باشد.

ازاین همه دقت وذکاوت آدم دلش می خواهد سرش رامحکم بکوبد به دیوار تادلش خنک گردد ...