سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : جمعه 92/4/21 | 1:31 عصر | نویسنده : هادی اخوان

آخراین مسئله برای من تبدیل به یک بحران شده بود .به هرکسی مراجعه می کردم ازاستاد وغیراستاد ازکارشناس آب گرفته تا ،طبیعت وخاک وهوا ،هیچ کس نتوانستند جواب درخور ومحکمه پسندی ارائه کنند که این وجدانمان راضی گردد.منظورمان علت افزایش ریزگردها درآسمان جنوب وجنوب غربی کشورمان است.علت هرچه بوده ؟تفهیم نشده ایم.یکی گرمی زمین ،دیگری فرموده کشورعراق وصحرای عربستان ...ولی جانم برای شمابگوید پس ازملاقات بامدیرمسئول روزنامه کیهان که برحسب اتفاق باهم دیداری داشته ایم والان هم اسمشان نوک زبان ماست وهرچه بوده مدارش برحول محور  شریعت می چرخد؛ چنان پاسخی درخوروشایسته وبایسته ازموضوع ارائه کردند  که نه تنها وجدانمان راضی شد بلکه برحق واقف شدیم ایشان باعالم ماوراءمتصلند وماخبرنداشتیم وتاکنون اگر تمام صحبت ها ومقالات وزین ایشان راانکارمی کردیم برخودمان قبولاندیم که نوشته هایش را بردیده بگذاریم وذره ای به آن شک نکنیم .چنان ازریزگردهای هوا ومضرات آلودگی آن  مطالبی سنگین ارائه کردند که تاچندروزمات ومبهوت بودیم وهمین طور دراطراف واکناف به تحلیل وتمجیدسخنانشان مشغول شده که واقعیت چنان بود ومادرخوابیم .

می فرمایید چه گفته ازریزگردهای هوای کشور که حتی کارشناسان خبره دراین موضوع نتوانستند شماراقانع سازند؟وبه قولی پرریختند ؟بله !ایشان بعدازاین که دست توی دستم گذاشتند ،فرمودند :"برادر !هواشناسی واموری مربوط به طبیعت کاری بسیار حساس است واگر به جوانب امر توجهی نشود ودقیق موشکافی نگردد،موجب گمراهی افرادمی شود.درهمین رأی گیری اخیر اگردقت کنید ؛اصلاح طلبان شکست سختی خوردند نه اصول گرایان .من بنده هم دوروز قبل از رأی گیری خیالم ازشکست اصلاح طلبان آسوده بود که مقالاتم درروزنامه دلیلی براین ادعاست.مقصراصلی این ریزگردها هم"اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 وجریان انحرافی هستند" که اگر خوب دقیق باشیم درهمه جارخنه نمودند واگر "آقای روحانی  عضو چندین و چند ساله شورای عالی امنیت ملی  نتواند از هویت واقعی و افشا شده جماعت فتنه‌گر بی‌خبر باشند کاری ازپیش نخواهند برد "وریزگردهاهمچنان باقی است وپدرمان رادرخواهدآورد.آقای روحانی باید ملتفت باشند این یک پروژه ای عظیم تخریبی بوده است." این پروژه که مدعیان اصلاحات و اصحاب فتنه با پوشش بازگشت به سال 84 از آن یاد می‌کنند، شامل دو بخش به هم چسبیده «ورود» و «تخریب» است. این روزها، در آستانه انتقال دولت دهم به یازدهم، مجموعه مشترکی از دست‌اندرکاران دولت‌های سازندگی و اصلاحات و مخصوصا اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88، عملیات روانی پرحجم و گسترده‌ای را برای انکار خدمات برجسته و کم‌نظیر- و در پاره‌ای از موارد بی‌نظیر- دولت کنونی سازمان داده اند.واین به مذاق بیرون‌گرای اصحاب فتنه خوش نیامده و برای آن که ماجرای وطن‌فروشی آنان در جریان فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 بازخوانی نشود، به فرافکنی روی آورده و کوشیدند صورت مسئله را تغییر دهند" و قضیه ریزگردها هوای کشوررا به وجودآورده وآن رابزرگ جلوه دهند. "این دو گروه اگرچه اصرار داشته و دارند که با دو چهره و شناسنامه متفاوت معرفی شوند ولی با نگاهی دقیق‌تر می‌توان دید، دو روی یک سکه هستند و یا دستکم آن که هدف تعریف شده مشترکی را دنبال می‌کنند."  

 

بعدازاندکی باچشمان نافذفرمودند:برادر حالا به اصل قضیه ی ریزگردها وگرمی هواواقف شدید.گفتم :خداشمارابرای کشورمان محفوظ نگه دارد .چقدراحساس سبکی می کنم .چرازودترازاین هاخدمت نرسیدم، دارم ازخوشحالی پروازمی کنم .خدااین مدعیان دروغین راکه مسبب تمامی مشکلات هستند نیست ونابودسازد .گفتند حالا برو وراحت بخواب...