سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : جمعه 90/4/31 | 9:19 عصر | نویسنده : هادی اخوان

   دومیلیون وپانصدهزار فرصت شغلی درکشورایجادخواهد شد.    به نقل ازجراید

حالا شمابگویید دومیلیون وپانصدهزارویکی.زیرا فرماندار شهرمان ( به خاطر این که ازهرگونه گردوغبار تبلیغاتی به دور باشدکه نسبت به این امربسیارحساس می باشند،ازذکرنامشان معذوریم!) این روزها سخت درجنب وجوش افتاده تاهرطوری شده ،فرصت شغلی ایجاد نماید ؛ونگذارد طرح مهم (وشاید محال!) دومیلیون وپانصدهزار فرصت شغلی برزمین بماند. لذا بنده را که درپست شریف آبدارچی مشغول خدمت بودم از آبدارخانه ،ترفیع داده وبه عنوان مشاورارشدشان گمارده اند.بنابراین ازفردا به عنوان مشاور مشغول خدمت خواهم شد.وطبق شرح وظایف ،که دراختیار این جانب قرارگرفته است ؛از شروع کاراداری تا 9صبح به عنوان مشاور، مشغول فوت کردن چای داغ ایشان خواهم بودوپس ازآن دراوج کاری، به علت کارزیادایشان !ماساژدست وپاها به خصوص کتف نازنین شان از وظایف خطیرماست.

لازم به ذکراست درصورت ماندن فرماندار وانجام اضافه کاری ،بنده هم می توانم لیست خرید شان را چک نمایم تا چیزی از قلم نیفتد .که ایشان تأکید نمودند درصورت ازقلم افتادن کالاوپرتاپ هرگونه وسیله ازسوی همسرشان به  جریمه ی سنگین نقدی دچارخواهم شد.زمانی که فرماندار در جلسه حضورندارند، این جانب می توانم همین امور محوله رابرای معاون شان انجام دهم ،تاکارفرمانداری معطل نماند.

این جدیدترین فرصت شغلی بوده است که باابتکار فرماندار شهرمان ایجادشده وتاکنون به عقل جن هم نرسیده است! و می تواند برای فرمانداری ها واستانداری های جاهای دیگر نیز الگوقرارگیرد.ان شاءالله