سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : پنج شنبه 90/4/30 | 9:19 عصر | نویسنده : هادی اخوان

بسیاری ازواژه هادرزبان فارسی وجوددارندکه معنای نزدیکی به هم دارند ومی توان گفت بایکدیگرمترادفند.مثلاًبه جای اینکه به دیگران خطاب بکنیم دوستم، می توانیم عرض کنیم؛ عزیزم. هم کلمه بامسمّا تراست ؛هم مخاطب احساس آرامش بیش تری می کند .واین جابه جایی واژه درتاریخ تمدن ایران نیزریشه داشته است.گویی ابتدابرای گرفتن پول زورازمردم مظلوم ،کلمه ی "مالیات" رابه کاربردند ودیدند به تدریج مردم به این کلمه شرطی شده وحساس گردیدند ،لذاواژه ی "کمک" رابه استفاده کردند .درزمان هوخوشتر، وداریوش سوم ،دیگرواژه ی مالیات رابه کارنمی بردند و به مردم خطاب می کردند ؛کمک هایتان رابه دولت مرکزی بپردازید.به همین خاطر مورخین متفق القولندکه درزمان حکومت آن دو، بیش ترین مالیات جمع آوری گردید.

به تدریج تاریخ دگرگون شد وبعدازسال ها باز کلمه ی "مالیات" جایگرین کلمه ی "کمک" شدکه اکنون بجااست ؛باردیگر این دوکلمه جای هم رابگیرند،که آموزش وپرورش در سال جدید دست به چنین اقدامی زده است. چون مردم به کلمه ی "شهریه" حساس گشتند ،کارشناسان آموزش وپرورش با ارسال بخش نامه تذکرداده اند ،به هیچ عنوان کلمه ی" شهریه" رابرزبان نرانند ،وازکلمه ی "کمک وهمیاری " استفاده نمایند.به همین خاطرمردم باجایگزین شدن دوکلمه، دردادن پول از همدیگر سبقت می گیرندکه باید به وزارت متبوع تبریک گفت.