سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : سه شنبه 90/4/28 | 11:47 عصر | نویسنده : هادی اخوان

بعضی وقت هاحوادثی درکشورمان رخ می دهد،که اگر کل تاریخ راورق بزنید مشابه آن  رانخواهیدیافت.واین ازویژگی های مردم ماست که غیرقابل پیش بینی اند؛ به خصوص درامرفوتبال. اگربازی تیم ملی رابنگرید حرف بنده به اثبات خواهدرسید .وطبق تمام انتظارات مردم وکارشناسان مذهبی وورزشی که پیش بینی می کنند با ده گل تیم حریف راشکست دهند،سرآخرباپنج گل خورده حذف می شوند. یکی ازاتفاقاتی که امسال در امرورزش فوتبال روی داده که هیچ گونه پیشینه ای نداشته است ؛شرط وشروط بازیکنان برای ورودبه باشگاه جدید است. چنان که شروط یکی ازبازیکنان مطرح برای باشگاهی ،به بیرون درز کرده وایشان هم مانند مسئولین سیاسی، سریعاً آن راتکذیب نموده است ،به قرارزیربوده است.

1-مربی وسرمربی فعلی کنارگذاشته شوندوبه جای آنان پدر وپدربزرگش جایگزین گردند.

2-ماساژورگیلانی باشد.

3-بدن سازی بالکل حذف گردد.

4- پسرخاله ودخترعمویش واردتیم گردند.

5-مادرش که خانه داراست؛کارمنددولت گردد.

6-بعدازهرپیروزی یک پس گردنی محکم به مدیرعامل بزند.

7-ارنج بازی راایشان بگذارند.

8- درصورت باخت، پاداش برای اوتعیین گردد.

9-فلسطین به عنوان کشوری مستقل شناخته شود.

10-آب دریای خزرراشیرین کنند.

11-طالبان خلع سلاح گردند.

12-روز پنجشنبه تعطیل رسمی کشور اعلام گردد.

مدیر عامل محترم بعداز شنیدن خواسته وشروط بازیکن خاص ،دو شاخ به اندازه ی یک متر، ازکله ی نازنینش به بیرون نفوذ نموده؛ وخودش به اغما فرورفته است ،که تاکنون به هوش نیامده است.