سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : دوشنبه 90/4/27 | 4:2 عصر | نویسنده : هادی اخوان

روزگار عجیب وایام غریبی است.ماکه تادیروز چندین کتاب ارزشمنددرزمینه ی تاریخ نگاشتیم ودراین زمینه دستی برآتش سوزان داشتیم ونزدیک بود جایزه ی نوبل رادرنوشتن کتب تاریخی به چنگ آوریم وازسراسر جهان مردم پرسش های تاریخی راازما می پرسیدندوازتاریخ عصرحجرگرفته تاتاریخ معاصر راحفظ حفظ بودیم وبه مامی گفتندتاریخ ناطق،ناگهان چه شدوچه برسر ومخمان آوردند،که به همه چیز شک نمودیم .

دراین چندروزیک گوشه ای نشسته وباخودمان کلنجارمی رویم ؛نکنداین تاریخی که خوانده ایم سراسر اشتباه باشد .نکند آشوری ها، مادهارابرخلاف تاریخ کنونی شکست داده باشند؟یادرجنگ جهانی دوم آلمانی ها فاتح جنگ بودندوبه مابدرسانده اند ؟ یااین که ایران درجنگ علیه روس ها پیروز شده ؛عهدنامه ی ترکمن چای وگلستان علیه روس ها به انعقادرسیده است؟

 وهمه ی این مشکلات وشک  وشبهه درتاریخ برمی گردد به انعکاس اخبار،از صداوسیمایمان .چنان برخی ازاخباررابرعکس واقعیت جلوه می دهد که آدم به کلِ بنی بشر شک می کند .حتی به خودش وهویت خودش .واین که واقعاً این همان من هستم. به قول مولوی "این نه منم نه من منم"  .منظورم سریال جنبش !مردم یمن چنان باآب وتاب انعکاس داده می شود ،که اهل وعیال نیم ساعت مانده به پخش خبر21؛چنان به تلویزیون می چسبند که هیچ انسانی نمی تواندآن هاراازهم جدا کند. وطفلکی هامی خواهندببینند چه برسر ملک عبدالله آمده؟ وسرانجام انقلاب چه شد؟ولی درعوض خبری ازانقلاب یاجنبش یاکودتایاآشوب یاهرچیز دیگرکه می خواهیداسمش  رابگذارید؛مردم سوریه  نیست.آخه مامی خواهیم ودل داریم  ببینیم توی سوریه چه خبراست؟آمریکاچه کارکرده؟تظاهرات میلیونی به خاطرچیست؟آبشان نبودنانشان نبود؟چی می خواهند که هرروزده هانفرکشته وآواره می شوند؟

حالاشمابگوییدتقصیر ازماست که به همه چیز شک کردیم . همین کارها صداوسیماست که دوستان به ما امام المشککین ثانی می گویند .